Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2356-МИ
София, 12 септември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Постъпило е заявление от коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“, представлявана от Станимир Колев Иванов и Златко Радинов Марчев заедно и поотделно, чрез упълномощения представител Ангел Василев Чакъров, заведено под № 7 на 10 септември 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ от 04.09.2023 г. за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., подписано от представляващия партия „НОВА БЪЛГАРИЯ“ – Станимир Колев Иванов и представляващия партия „НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРЕ /НППБ/“ – Златко Радинов Марчев.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „НОВА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 24.08.2023 г. от СГС, VІ-13 състав, по ф.д. № 352/2014 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРЕ /НППБ/“, издадено на 24.08.2023 г. от СГС, VІ-16 състав, по ф.д. № 7942/2007 г.
 4. Образци от подписите на представляващите съставните партии – 2 бр.
 5. Образци от печатите на съставните партии – 2 бр.
 6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-549 от 25.08.2023 г. на партия „НОВА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2020, 2021 и 2022 г.
 7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-549 от 25.08.2023 г. на партия „НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРЕ /НППБ/“ за внесени от партията финансови отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 8. Образци от подписите на представляващите коалицията заедно и поотделно Станимир Колев Иванов и Златко Радинов Марчев.
 9. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 10. Банково удостоверение изх. № 92589 от 08.09.2023 г. от „Централна кооперативна банка“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРЕ /НППБ/“, която ще обслужва предизборната кампания на коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“.
 11. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-52 от 12.09.2023 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2505-МИ / 25.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

 • № 2504-МИ / 25.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

 • № 2503-МИ / 25.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

 • всички решения