Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2351-МИ
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Гален Симеонов Монев срещу решение № 114-МИ/НР и № 115-МИ/НР от 21.09.2015 г. на ОИК – Хасково

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-22-152/25.09.2015 г. от Гален Симеонов Монев срещу решение № 114-МИ/НР и № 115-МИ/НР от 21.09.2015 г. на ОИК – Хасково. В жалбата се прави оплакване, че атакуваните с нея решения са нищожни, тъй като лицата, регистрирани като кандидат за кмет и за общински съветници, Желю Добромиров Цветков и Цветан Иванов Николов са членове съответно на ОИК – Харманли (назначена с Решение № 1743-МИ/НР от 02.09.2015 г. на ЦИК) и на ОИК – Минерални бани (назначена с Решение № 1744-МИ/НР от 02.09.2015 г. на ЦИК). Иска се ЦИК да прогласи нищожността на решенията.

Жалбата е недопустима, тъй като се атакуват решения за регистрация на кандидатски листи, а разпоредбата на чл. 417, ал. 3 от ИК допуска обжалване само на отказ за регистрация на кандидатска листа. Отделно от това жалбата е подадена след изтичане на тридневния срок за обжалване на решенията на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 417, ал. 3 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Гален Симеонов Монев срещу решение № 114-МИ/НР и № 115-МИ/НР от 21.09.2015 г. на ОИК – Хасково като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения