Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2346-МИ
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Избирам Севлиево“ срещу решение № 64-МИ от 18 септември 2015 г. на ОИК – Севлиево

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от коалиция „Избирам Севлиево“ срещу решение № 64-МИ от 18 септември 2015 г. на ОИК – Севлиево, с което е извършена регистрация на Венцислав Костов Русев като кандидат за кмет на с. Стоките в община Севлиево по предложение на ПП „ГЕРБ“. Жалбата е заведена в ОИК – Севлиево, под № 95 от 23.09.2015 г.

Жалбата е постъпила на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-15-920 от 24.09.2015 г. Към жалбата са приложени решение за образуване на местна коалиция „Избирам Севлиево“, протокол № 10 от 18.09.2015 г. на ОИК – Севлиево, решение № 64-МИ от 18.09.2015 г. на ОИК – Севлиево, удостоверение за постоянен адрес на Венцислав Костов Русев от 24.09.2015 г., удостоверение за настоящ адрес на Венцислав Костов Русев от 24.09.2015 г., пълномощно от представляващия партия „Българска социалистическа партия“ в полза на Пенка Василева Михайлова и копие от адресен регистър на с. Стоките, община Севлиево, от № 01 до № 22.

С жалбата се навеждат твърдения, че кандидатът за кмет на с. Стоките, община Севлиево, Венцислав Костов Русев е регистриран за участие в изборите за кмет на кметство в нарушение на императивната разпоредба на чл. 397, ал. 1 от ИК, съгласно която правото да бъдат избирани за кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място. Жалбоподателят твърди, че лицето Венцислав Костов Русев не отговаря на посоченото условие, тъй като неговият настоящ адрес е в с. Тумбалово, община Севлиево. С оглед това обстоятелство счита, че ОИК – Севлиево, е следвало да отхвърли предложението на ПП „ГЕРБ“ и да не допусне до регистрация кандидатът за кмет на кметство Стоките, община Севлиево.

Обжалваното решение е обявено на мястото за обявяване на решенията на ОИК – Севлиево, на 18.09.2015 г. в 18,00 ч. и е свалено на 22.09.2015 г., 9,30 ч. От извършена справка на интернет страницата на ОИК – Севлиево, се установява, че решението е обявено на 21.09.2015 г. в 9,47 ч. С оглед обстоятелството, че обявяването на интернет страницата на ОИК – Севлиево, е извършено на 21.09.2015 г., което представлява по-късната дата от задължителното оповестяване на решенията на общинската избирателна комисия.

Жалбата се явява недопустима на основание чл. 417, ал. 3 от ИК, тъй като на обжалване подлежат само отказите на общинската избирателна комисия за регистрация на кандидатските листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от коалиция „Избирам Севлиево“ срещу решение № 64-МИ от 18 септември 2015 г. на ОИК – Севлиево, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения