Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2346-МИ
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Избирам Севлиево“ срещу решение № 64-МИ от 18 септември 2015 г. на ОИК – Севлиево

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от коалиция „Избирам Севлиево“ срещу решение № 64-МИ от 18 септември 2015 г. на ОИК – Севлиево, с което е извършена регистрация на Венцислав Костов Русев като кандидат за кмет на с. Стоките в община Севлиево по предложение на ПП „ГЕРБ“. Жалбата е заведена в ОИК – Севлиево, под № 95 от 23.09.2015 г.

Жалбата е постъпила на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-15-920 от 24.09.2015 г. Към жалбата са приложени решение за образуване на местна коалиция „Избирам Севлиево“, протокол № 10 от 18.09.2015 г. на ОИК – Севлиево, решение № 64-МИ от 18.09.2015 г. на ОИК – Севлиево, удостоверение за постоянен адрес на Венцислав Костов Русев от 24.09.2015 г., удостоверение за настоящ адрес на Венцислав Костов Русев от 24.09.2015 г., пълномощно от представляващия партия „Българска социалистическа партия“ в полза на Пенка Василева Михайлова и копие от адресен регистър на с. Стоките, община Севлиево, от № 01 до № 22.

С жалбата се навеждат твърдения, че кандидатът за кмет на с. Стоките, община Севлиево, Венцислав Костов Русев е регистриран за участие в изборите за кмет на кметство в нарушение на императивната разпоредба на чл. 397, ал. 1 от ИК, съгласно която правото да бъдат избирани за кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място. Жалбоподателят твърди, че лицето Венцислав Костов Русев не отговаря на посоченото условие, тъй като неговият настоящ адрес е в с. Тумбалово, община Севлиево. С оглед това обстоятелство счита, че ОИК – Севлиево, е следвало да отхвърли предложението на ПП „ГЕРБ“ и да не допусне до регистрация кандидатът за кмет на кметство Стоките, община Севлиево.

Обжалваното решение е обявено на мястото за обявяване на решенията на ОИК – Севлиево, на 18.09.2015 г. в 18,00 ч. и е свалено на 22.09.2015 г., 9,30 ч. От извършена справка на интернет страницата на ОИК – Севлиево, се установява, че решението е обявено на 21.09.2015 г. в 9,47 ч. С оглед обстоятелството, че обявяването на интернет страницата на ОИК – Севлиево, е извършено на 21.09.2015 г., което представлява по-късната дата от задължителното оповестяване на решенията на общинската избирателна комисия.

Жалбата се явява недопустима на основание чл. 417, ал. 3 от ИК, тъй като на обжалване подлежат само отказите на общинската избирателна комисия за регистрация на кандидатските листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от коалиция „Избирам Севлиево“ срещу решение № 64-МИ от 18 септември 2015 г. на ОИК – Севлиево, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения