Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2345-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: възстановяване на внесен депозит от Инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Евгений Христов Минчев за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 27-НС от 22.02.2021 г. на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, е регистриран Инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Евгений Христов Минчев за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 74-НС от 2 март 2021 г. Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, на основание чл. 72, ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 259 от Изборния кодекс е заличила регистрацията на Инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Евгений Христов Минчев за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., поради неспазване разпоредбите на раздел ІV, т. 14 от Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централната избирателна комисия.

С вх. № НС-15-227 от 25.03.2021 г. в Централната избирателна комисия е писмо от РИК в Осми изборен район – Добрички, с приложена молба от Евгений Христов Минчев за възстановяване на внесения депозит по сметка на Централната избирателна комисия депозит в размер на 100 лв. за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към молбата са приложени решение № 74-НС от 02.03.2021 г. на РИК в Осми изборен район – Добрички; вносна бележка от „Търговска банка DBank“ – ФЦ Добрич, за внесен депозит в размер на 100 лв.; удостоверение от 22.02.2021 г. от „Търговска Банка Д“ АД, ФЦ – Добрич, за открита банкова сметка.

След извършена справка е установено, че по сметката на Централната избирателна комисия е постъпил безлихвен депозит за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в размер на 100 лв.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 155, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 1995-НС от 08.02.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения безлихвен депозит в размер на 100 лв. на Инициативен комитет за издигане на независимия кандидат за народен представител Евгений Христов Минчев за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения