Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2337-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 (14-4) от 29.03.2021 г. от сдружение „Младежи за Балканите“, представлявано от Емануела Димитрова Христова, чрез Николай Димитров Гергинов, регистрирана с Решение № 2241-НС от 17.03.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Емануела Димитрова Христова, представляващ сдружението, в полза на Николай Димитров Гергинов;

- пълномощно от Емануела Димитрова Христова, представляващ сдружението, в полза на 20 (двадесет) лица – представители на сдружение „Младежи за Балканите“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 20 (двадесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 20 лица.

На 29.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 20 (двадесет) упълномощени представители на сдружение „Младежи за Балканите“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Мирослав Николов Гамишев

 

2.

Йорданка Петрова Махленска

 

3.

Венета Божилова Стоянова

 

4.

Ани Серафимова Кирчева

 

5.

Росица Георгиева Бойкова

 

6.

Траян Асенов Михайлов

 

7.

Методи Димитров Стефанов

 

8.

Светлозар Василев Василев

 

9.

Стефка Георгиева Рангелова

 

10.

Еленка Стефанова Владимирова

 

11.

Лилия Миткова Йотова

 

12.

Ива Георгиева Бачева

 

13.

Димитър Георгиев Димитров

 

14.

Георги Мартинов Чавдарски

 

15.

Никола Емилов Зографов

 

16.

Дейвид Антоан Стойков

 

17.

Георги Христов Атанасов

 

18.

Боряна Тодорова Георгиева-Стойнова

 

19.

Мартин Исак Катикаридис

 

20.

Стилиян Бориславов Янев

 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2357-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения