Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2335-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 24 от 29.03.2021 г. от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, представлявано от Янко Георгиев Янков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Янко Георгиев Янков – председател и представляващ СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, в полза на 295 (двеста деветдесет и пет) лица – представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 295 (двеста деветдесет и пет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 295 лица.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 12.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 288 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 7 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 288 (двеста осемдесет и осем) упълномощени представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Стоян Атанасов Стоянов

 

2.     

Гергана Тодорова Стойкова

 

3.     

Ивелина Дочкова Георгиева

 

4.     

Румяна Тодорова Дочева

 

5.     

Мартин Атанасов Стоянов

 

6.     

Мариана Мавродиева Иванова

 

7.     

Диана Русева Семова

 

8.     

Славчо Дечев Иванов

 

9.     

Жанета Илчева Кунева

 

10.  

Галина Петкова Петрова

 

11.  

Силвия Русева Русева

 

12.  

Полина Тодорова Чолакова

 

13.  

Иванка Величкова Генчева

 

14.  

Анастасия Василева Иванова

 

15.  

Славка Кръстева Мартинова

 

16.  

Борислав Ивов Сираков

 

17.  

Йордан Михов Мартинов

 

18.  

Таня Димитрова Сиракова

 

19.  

Красимир Генчев Минчев

 

20.  

Катя Димова Димова

 

21.  

Славена Георгиева Реттерат

 

22.  

Елена Тодорова Пройнова

 

23.  

Дончо Радев Дончев

 

24.  

Цветанка Василева Дончева

 

25.  

Живка Недева Маринова

 

26.  

Делка Иванова Кръстева

 

27.  

Стоянка Стайнова Кръстева

 

28.  

Кристиян Иванов Кръстев

 

29.  

Димитрина Нейчева Ангелова

 

30.  

Русалия Ангелова Даскалова

 

31.  

Иван Митков Стойнов

 

32.  

Димитър Димов Иванов

 

33.  

Росица Петрова Йорданова

 

34.  

Лиляна Христова Димитрова

 

35.  

Цветанка Малева Стефанова-Паричкова

 

36.  

Илиян Николаев Бонев

 

37.  

Петко Георгиев Георгиев

 

38.  

Недялка Делчева Калева

 

39.  

Росен Бончев Динев

 

40.  

Дияна Михайлова Димитрова

 

41.  

Славейка Грозева Стоянова

 

42.  

Христина Неделчева Колева

 

43.  

Виктор Живков Желязков

 

44.  

Радостина Георгиева Желязкова

 

45.  

Севда Ахмедова Нанаджиева

 

46.  

Цветанка Милчева Колева

 

47.  

Теменужка Валентинова Кръстева

 

48.  

Ленко Димитров Христов

 

49.  

Костадин Георгиев Неделчев

 

50.  

Станислав Йорданов Йорданов

 

51.  

Ивелина Тенева Минчева

 

52.  

Теньо Добрев Минчев

 

53.  

Биляна Димитрова Минчева

 

54.  

Надежда Недялкова Пастармаджиева

 

55.  

Илия Стефанов Цветков

 

56.  

Радостина Антонова Тончева

 

57.  

Надежда Димитрова Бечева

 

58.  

Янка Колева Колева

 

59.  

Галина Дончева Недялкова

 

60.  

София Христова Ангелова

 

61.  

Красимира Иванова Русева

 

62.  

Петя Иванова Русева

 

63.  

Радостина Тончева Рачева

 

64.  

Мария Митева Петкова

 

65.  

Веселина Стефанова Георгиева

 

66.  

Янка Стефанова Танева

 

67.  

Кристина Дончева Дончева

 

68.  

Галин Нейчев Генов

 

69.  

Даниел Нейчев Генов

 

70.  

Петьо Петров Петров

 

71.  

Станка Митева Димитрова

 

72.  

Димитър Йорданов Димитров

 

73.  

Татяна Иванова Балалиева

 

74.  

Йордан Димитров Йорданов

 

75.  

Ивелина Ралчева Ралева

 

76.  

Евгения Димитрова Ганчева

 

77.  

Данаил Иванов Илчев

 

78.  

Нейчо Ройдев Нейков

 

79.  

Веселина Иванова Антич

 

80.  

Недялка Стефанова Вътева

 

81.  

Петко Иванов Желков

 

82.  

Генка Тодорова Димова

 

83.  

Мария Петкова Манева

 

84.  

Румен Гешев Йовчев

 

85.  

Йордан Апостолов Апостолов

 

86.  

Георги Господинов Василев

 

87.  

Камелия Георгиева Василева

 

88.  

Златина Тенева Василева

 

89.  

Живка Георгиева Иванова

 

90.  

Красимира Димитрова Златева

 

91.  

Стоянка Иванова Русенова

 

92.  

Николай Димов Динев

 

93.  

Светлана Проданова Русева

 

94.  

Гошо Димитров Найденов

 

95.  

Венеана Ангелова Хаджиангелова- Симеонова

 

96.  

Никол Георгиева Симеонова

 

97.  

Десислава Георгиева Желязкова

 

98.  

Иванка Накова Георгиева

 

99.  

Николета Николаева Болшевикова

 

100.                 

Пенка Енева Георгиева

 

101.                 

Димитър Радев Димитров

 

102.                 

Огнян Петров Павлов

 

103.                 

Ганка Нанева Павлова

 

104.                 

Бранимир Нейчев Колев

 

105.                 

Татяна Петрова Чернева

 

106.                 

Диана Ангелова Пейчева

 

107.                 

Петьо Колев Колев

 

108.                 

Христина Тодорова Кръстева

 

109.                 

Койка Йорданова Карадимитрова

 

110.                 

Симеон Василев Илиев

 

111.                 

Гинка Василева Симеонова

 

112.                 

Васил Илиев Ташев

 

113.                 

Даниел Тихомиров Колев

 

114.                 

Катя Кръстева Колева

 

115.                 

Маргарита Радионова Филипова

 

116.                 

Бойко Савов Станчев

 

117.                 

Виолета Георгиева Костова

 

118.                 

Калинка Стойчева Георгиева

 

119.                 

Михаил Тошков Стоянов

 

120.                 

Галина Любчева Бонева

 

121.                 

Иван Николов Стефанов

 

122.                 

Костадин Николов Стефанов

 

123.                 

Диана Славиевна Георгиева

 

124.                 

Христо Желев Вълев

 

125.                 

Дамян Красимиров Желев

 

126.                 

Николай Христозов Георгиев

 

127.                 

Денка Захариева Койчева-Гьонева

 

128.                 

Валентин Митев Вълков

 

129.                 

Минка Неделчева Петкова

 

130.                 

Теодора Димитрова Манова-Тодорова

 

131.                 

Емилия Нунева Енева

 

132.                 

Гроздана Иванова Стойчева

 

133.                 

Веселин Иванов Василев

 

134.                 

Димка Колева Кирева

 

135.                 

Петко Славчев Славов

 

136.                 

Донка Нанева Иванова

 

137.                 

Виолета Делчева Кръстева

 

138.                 

Маргарита Димова Мартинова

 

139.                 

Милена Стефанова Трифонова

 

140.                 

Деяна Ганчева Кунева

 

141.                 

Христо Желязков Ганчев

 

142.                 

Цветан Денев Аладжов

 

143.                 

Галина Галинова Гъдева

 

144.                 

Стефан Станчев Петков

 

145.                 

Мария Стефанова Иванова

 

146.                 

Милена Делчева Аладжова

 

147.                 

Мария Илиева Маринова

 

148.                 

Йорданка Тодорова Късъджикова

 

149.                 

Велина Петрова Йорданова

 

150.                 

Петя Татянова Петрова

 

151.                 

Пенка Василева Георгиева

 

152.                 

Виктория Стойнова Димитрова

 

153.                 

Светла Иванова Динева

 

154.                 

Нейко Васков Живков

 

155.                 

Миньо Михайлов Москов

 

156.                 

Жельо Илчев Желев

 

157.                 

Кремена Иванова Василева

 

158.                 

Ана Павлова Занова

 

159.                 

Таня Маринова Япчеджикова

 

160.                 

Таня Господинова Иванова

 

161.                 

Лила Иванова Денева

 

162.                 

Ваня Русева Иванова

 

163.                 

Надежда Василева Иванова

 

164.                 

Надка Петрова Ганчева

 

165.                 

Павлинка Кръстева Жекова

 

166.                 

Иванка Вангелова Михайлова

 

167.                 

Мариана Томова Маркова

 

168.                 

Жулиета Стоянова Желева

 

169.                 

Мима Добрева Петкова

 

170.                 

Видана Монева Рачева

 

171.                 

Милена Йовчева Панайотова

 

172.                 

Валентина Ангелова Костова

 

173.                 

Кольо Енев Енев

 

174.                 

Павлина Кънчева Иванова

 

175.                 

Цонка Колева Коева

 

176.                 

Жасмина Славова Любомирова

 

177.                 

Кънчо Иванов Кънев

 

178.                 

Росица Стефанова Динева

 

179.                 

Стоянка Тодорова Кабакова

 

180.                 

Стефан Динчев Динев

 

181.                 

Гергана Томова Митева

 

182.                 

Ваня Славчева Желязкова

 

183.                 

Галина Панайотова Петрова

 

184.                 

Минка Пенчева Профирова

 

185.                 

Петър Калинов Калинов

 

186.                 

Недялка Господинова Тенева

 

187.                 

Светлана Иванова Добрева

 

188.                 

Драганка Петрова Колева

 

189.                 

Петрана Тодорова Пенева

 

190.                 

Жельо Димитров Колев

 

191.                 

Денка Танева Генчева

 

192.                 

Станка Гочева Вълчева

 

193.                 

Тодор Тонев Иванов

 

194.                 

Росен Иванов Русев

 

195.                 

Петко Желязков Денев

 

196.                 

Христина Атанасова Гочева

 

197.                 

Златка Гинева Жекова

 

198.                 

Златомира Тонева Иванова

 

199.                 

Николай Петров Димов

 

200.                 

Стоянка Господинова Петкова

 

201.                 

Стефанка Желева Иванова

 

202.                 

Иванка Добрева Рашева

 

203.                 

Минка Господинова Бонева

 

204.                 

Донка Пенчева Карафизиева

 

205.                 

Спаска Иванова Атанасова

 

206.                 

Иван Желев Желев

 

207.                 

Ваня Стоянова Желева

 

208.                 

Таньо Георгиев Петров

 

209.                 

Елица Милкова Стойчева

 

210.                 

Златка Иванова Колева

 

211.                 

Емил Ванев Иванов

 

212.                 

Иван Стайков Стоянов

 

213.                 

Теньо Стоев Иванов

 

214.                 

Станимир Иванов Стоев

 

215.                 

Антонина Ганчева Митева

 

216.                 

Георги Петров Дачев

 

217.                 

Петя Желева Димова

 

218.                 

Илиян Тодоров Николов

 

219.                 

Катя Димитрова Димитрова

 

220.                 

Илия Василев Балев

 

221.                 

Веселин Бойчев Илиев

 

222.                 

Павлин Георгиев Хаджиев

 

223.                 

Минка Стоилова Петрова

 

224.                 

Минчо Иванов Минчев

 

225.                 

Иванка Димитрова Рашева

 

226.                 

Димитрина Димитрова Асъмова

 

227.                 

Николина Данчева Русева

 

228.                 

Ивелин Петков Бялков

 

229.                 

Иван Валентинов Петков

 

230.                 

Деян Ванев Иванов

 

231.                 

Румен Асенов Юлиянов

 

232.                 

Антон Димитров Топалов

 

233.                 

Чавдар Янев Янев

 

234.                 

Емилия Тончева Бонева

 

235.                 

Георги Пенчев Стоянов

 

236.                 

Валерия Иванова Иванова

 

237.                 

Васил Стойчев Николов

 

238.                 

Иван Радев Иванов

 

239.                 

Мария Райчева Жекова

 

240.                 

Иван Тодоров Николов

 

241.                 

Венцислав Петков Петков

 

242.                 

Надка Видева Петкова

 

243.                 

Петранка Димова Добрева

 

244.                 

Дияна Тодорова Стефанова

 

245.                 

Кирилка Дякова Андонова

 

246.                 

Радостина Иванова Донева

 

247.                 

Тодор Найденов Тодоров

 

248.                 

Станка Вълкова Тотева

 

249.                 

Евелина Панчева Стоянова

 

250.                 

Иван Найденов Тодоров

 

251.                 

Мария Тончева Койчева

 

252.                 

Светла Маринова Жекова

 

253.                 

Тончо Ганев Жеков

 

254.                 

Георги Гочев Георгиев

 

255.                 

Станчо Танев Танев

 

256.                 

Георги Христов Димитров

 

257.                 

Мирослав Йорданов Петров

 

258.                 

Бойка Любенова Караджова

 

259.                 

Теодора Николаева Шарлаганова

 

260.                 

Николай Иванов Караджов

 

261.                 

Димитър Василев Василев

 

262.                 

Светла Бойчева Русева

 

263.                 

Дончо Пенчев Габаров

 

264.                 

Добромир Дамянов Николов

 

265.                 

Жана Иванова Николова

 

266.                 

Милен Кънчев Топозлиев

 

267.                 

Танка Стойчева Топозлиева

 

268.                 

Мария Георгиева Манева

 

269.                 

Светлана Миткова Денинска

 

270.                 

Емилия Господинова Пенчева

 

271.                 

Ива Здравкова Пенчева

 

272.                 

Мария Дечкова Райкова

 

273.                 

Мария Светлозарова Бориславова

 

274.                 

Димитрина Христова Бориславова

 

275.                 

Тонка Драганова Кирева

 

276.                 

Румен Рачев Петков

 

277.                 

Светослав Димов Славчев

 

278.                 

Данаил Пенчев Йовчев

 

279.                 

Цветомира Георгиева Денинска- Йовчева

 

280.                 

Любчо Ламбов Чоков

 

281.                 

Ваня Тодорова Чокова

 

282.                 

Лъчезар Любчев Чоков

 

283.                 

Соня Стайкова Стамова

 

284.                 

Недка Пенева Чакърова

 

285.                 

Тошо Кънчев Ненков

 

286.                 

Илдъз Джеферова Бозукова

 

287.                 

Атанас Сандев Атанасов

 

288.                 

Делян Недков Недев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2355-НС/

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения