Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2330-НС
София, 29 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Изет Шабан –кмет на община Ардино, против решение № 82-НС от 20.03.2021 г. на РИК № 9 – Кърджали

В Централната избирателна комисия заедно с административна преписка е постъпила жалба с вх. № НС-15-206 от 23.03.2021 г. от Изет Шабан –кмет на община Ардино, против решение № 82-НС от 20.03.2021 г. на РИК – Кърджали, с което РИК № 9 – Кърджали, е определила 5 бр. ПСИК – избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски, на територията на община Ардино за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и е формирала структурата и съдържанието на единната им номерация и обхвата им на действие.

В жалбата се посочва, че община Ардино с вх. № 130 от 12.03.2021 г. във входящия регистър на РИК № 9 – Кърджали, е уведомила РИК № 9 – Кърджали, за постъпили 245 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания по чл. 37 ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия и за Заповед № 229 от 12.03.2021 г. за образуване на 8 подвижни секции и определяне на техния обхват.

Иска се решение № 82-НС от 20.03.2021 г. на РИК № 9 – Кърджали, да се прогласи за нищожно или алтернативно да се отмени като незаконосъобразно.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество основателна.

Решение № 82-НС от 20.03.2021 г. на РИК № 9 – Кърджали е немотивирано, незаконосъобразно и постановено в противоречие с целта на закона.

Видно от административната преписка с писмо с вх. № 130 от 12.03.2021 г. от община Ардино в съответствие с чл. 90, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс РИК – Кърджали, е получила необходимата информация за броя на подадените заявления общо 245 по населени места в община Ардино за 8 ПСИК, а в съответствие с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и т. 9 от Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК, и с влязла в сила Заповед № 228 от 12.03.2021 г. на кмета на община Ардино за номерацията и обхвата на тези ПСИК, а именно:

090200051 – Ардино; 090200052 – Бял извор; 090200053 – Светулка; 090200054 – Далджа; 090200055 – Млечино; 090200056 – Горно прахово; 090200057 – Боровица; 090200058 – Падина.

За тези така посочени и групирани населени места със съответен обхват подадените заявления на гражданите с трайни увреждания са над 10 съгласно чл. 90 ИК.

Видно от текста на обжалваното решение на РИК – Кърджали, и протокола от проведеното заседание на 20.03.2021 г. при получена информация за броя на заявленията от граждани с трайни увреждания по населени места комисията немотивирано, необосновано, незаконосъобразно и в противоречие с целта на закона, включително и при неспазване на т. 5 и т. 9 от Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. е ограничила предложените 8 ПСИК на 5 такива, увеличавайки по този начин броя на гражданите с трайно увреждане за вписване в избирателните списъци, а именно до:

090200051 – Ардино; 090200052 – Бял извор; 090200054 – Далджа; 090200055 – Млечино; 090200057 – Боровица.

Целта на Изборния кодекс съгласно Раздел VІ – „Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия“, е да се създадат благоприятни условия и да се облекчава гласуването на граждани с трайни увреждания чрез ПСИК, а не допълнително да се създават затруднения по отношение на тази категория граждани при прилагането на закона в условията на произвеждане на избори.

В случая, след определянето от РИК само на 5 ПСИК в община Ардино съгласно Решение № 82-НС от 20.03.2021 г. се създават съществени затруднения както от организационен характер, така и за гласуването на избиратели с трайни увреждания в община Ардино, свързани с това, че по същество се увеличава времето за обхождане с по-малък брой ПСИК и автомобили на множество населени места, разположени на големи разстояния едно от друго. С повече ПСИК по-бързо и експедитивно се осигурява гласуването на граждани с трайни увреждания, като съответно се намалява времето за чакане и гласуване на тези избиратели с трайни увреждания.

Освен това съгласно чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 90, ал. 1 ИК и т. 9 от Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. извън правомощията на РИК е да определя номерацията и обхвата на действие на ПСИК в съответната община.

Ето защо, РИК № 9 – Кърджали, е следвало да се съобрази с броя на подадените заявления по населени места и предложените 8 ПСИК с техния обхват, така както е посочено в писмо с вх. № 130 от 12.03.2021 г. от община Ардино и Заповед № 228 от 12.03.2021 г.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 17 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 9 членове и „ПРОТИВ“ 8 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Кърджали.

Решението на РИК – Кърджали подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали, чрез РИК – Кърджали, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения