Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2329-МИ/НР
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветрино, област Варна

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-899 от 23.09.2015 г. от ОИК – Ветрино, с приложено предложение от Али Хасанов – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“ – Ветрино, за промяна в ОИК – Ветрино, като на мястото на Азиме Исмаил Ебазерова – член на комисията, да бъде назначен Ямен Ърфан Дубаз от предложените резервни членове.

Налице е несъвместимост по смисъла на чл. 66, ал. 1, т. 1, изр. първо във връзка с чл. 81 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 81 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ветрино, област Варна, Азиме Исмаил Ебазерова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ветрино, област Варна, Ямен Ърфан Дубаз, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения