Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2329-МИ/НР
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветрино, област Варна

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-899 от 23.09.2015 г. от ОИК – Ветрино, с приложено предложение от Али Хасанов – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“ – Ветрино, за промяна в ОИК – Ветрино, като на мястото на Азиме Исмаил Ебазерова – член на комисията, да бъде назначен Ямен Ърфан Дубаз от предложените резервни членове.

Налице е несъвместимост по смисъла на чл. 66, ал. 1, т. 1, изр. първо във връзка с чл. 81 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 81 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ветрино, област Варна, Азиме Исмаил Ебазерова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ветрино, област Варна, Ямен Ърфан Дубаз, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 14-НС / 14.05.2021

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 13-МИ / 14.05.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен

  • № 12-МИ / 14.05.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Бургас, област Бургас

  • всички решения