Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2315-МИ/НР
София, 23 септември 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал от Станка Василева Димитрова, упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия“, против действия на ОИК – Етрополе, с които се нарушава избирателният процес

Постъпил е сигнал чрез ОИК – Етрополе, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-891/23.09.2015 г. в 14,28 ч. от Станка Василева Димитрова, упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия“, против действия на ОИК – Етрополе, с които се нарушава избирателният процес. В 18,06 ч. на 23 септември 2015 г. е пристигнала жалба от Станка Василева Димитрова, упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия“, против действия на ОИК – Етрополе, с които се нарушава избирателният процес, която е входирана под същия номер.

Към жалбата са приложени: решение № 59 от 21.09.2015 г. на ОИК – Етрополе; декларация по чл. 158 от ИК от Цветолюб Веселинов Пенчев; пълномощно в полза на Станка Василева Димитрова, преупълномощена от Бисер Димитров Бъчваров, пълномощник на Михаил Райков Миков; протокол № 8 от 21.09.2015 г. от заседание на ОИК – Етрополе.

Изложените в сигнала и жалбата искания се покриват изцяло, а именно „да бъде включен и № 14 Цветолюб Веселинов Пенчев към регистрираната вече кандидатска листа за общински съветници на партия „Българска социалистическа партия“ в решение № 59 от 21.09.2015 г. на ОИК – Етрополе“. Централната избирателна комисия счита, че сигналът и жалбата следва да се обединят в едно.

С решение № 59 от 21.09.2015 г. е регистрирана кандидатска листа за общински съветници и за кметове на ПП „Българска социалистическа партия“. В т. 1 от решението са регистрирани 16 кандидати за общински съветници, което е прието с 11 гласа „за“ и нито един „против“. Посоченият в т. 2 на решението под № 14 в листата Цветолюб Веселинов Пенчев не е събрал необходимото мнозинство и спрямо неговата кандидатура има отхвърлително решение. Мотивите за отделянето на кандидата за общински съветник в отделна точка на ОИК – Етрополе, са били, че кандидатът попада в кръга на лицата, посочени в чл. 158 от Изборния кодекс, тъй като същият изпълнява длъжността съдия по вписванията при Етрополския районен съд. Съгласно чл. 158 от ИК във връзка с чл. 279, ал. 1, т. 3 и чл. 283 от Закона за съдебната власт е налице основание за разглеждане на регистрацията на кандидата отделно. Член на ОИК – Етрополе, юрист по образование, е изразил съображения, че няма пречка кандидатът да бъде регистриран. След продължителни разисквания комисията е гласувала, като „за“ са гласували 4 членове, „против“ – 7, поради което на основание чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК ОИК приема решение за отхвърляне по т. 2 от предложението.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и преписката към нея, намира същата за основателна.

Статутът на съдиите, прокурорите и следователите е уреден в чл. 160 от Закона за съдебната власт. Съгласно чл. 195, т. 6 от Закона за съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не могат да членуват в политически партии и коалиции. Статутът на съдиите по вписванията е уреден в чл. 279 от Закона за съдебната власт и няма препращане за несъвместимост съгласно чл. 195 от Закона за съдебната власт. Разпоредбата на чл. 283 от Закона за съдебната власт определя изискванията към съдиите по вписванията и препраща единствено към чл. 162 от Закона за съдебната власт.

На основание горното Централната избирателна комисия счита, че не са налице основанията на чл. 158 от ИК.

На основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 59 от 21.09.2015 г. на ОИК – Етрополе, в частта относно т. 2.

УКАЗВА на ОИК – Етрополе, да регистрира Цветолюб Веселинов Пенчев под № 14 в листата за общински съветници на ПП „Българска социалистическа партия“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения