Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2311-НС
София, 26 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК № 28 – Търговищки

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-150 от 26.03.2021 г. е постъпило предложение от Хамди Илиязов - упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“ за промяна в състава на РИК № 28 – Търговищки. Предлага се на мястото на Неслихан Кямилова Хамидова – член на РИК, да бъде назначена Айлин Ахмедова Исмаилова.

Към предложението са приложени: молба от Неслихан Кямилова Хамидова за освобождаването й като член на РИК; удостоверение № 13 от 10 февруари 2021 г. на Неслихан Кямилова; декларация – Приложение № 23-НС от Айлин Ахмедова Исмаилова; копие от дипломата за завършено висше образование на Айлин Ахмедова Исмаилова и 1 бр. пълномощно на упълномощения представител на ДПС.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК № 28 – Търговищки, Неслихан Кямилова Хамидова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК № 28 – Търговищки, Айлин Ахмедова Исмаилова, ЕГН ….

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения