Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2311-НС
София, 26 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК № 28 – Търговищки

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-150 от 26.03.2021 г. е постъпило предложение от Хамди Илиязов - упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“ за промяна в състава на РИК № 28 – Търговищки. Предлага се на мястото на Неслихан Кямилова Хамидова – член на РИК, да бъде назначена Айлин Ахмедова Исмаилова.

Към предложението са приложени: молба от Неслихан Кямилова Хамидова за освобождаването й като член на РИК; удостоверение № 13 от 10 февруари 2021 г. на Неслихан Кямилова; декларация – Приложение № 23-НС от Айлин Ахмедова Исмаилова; копие от дипломата за завършено висше образование на Айлин Ахмедова Исмаилова и 1 бр. пълномощно на упълномощения представител на ДПС.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК № 28 – Търговищки, Неслихан Кямилова Хамидова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК № 28 – Търговищки, Айлин Ахмедова Исмаилова, ЕГН ….

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения