Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2306-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Сливен, област Сливен, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Сливен с вх. № 141-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 22 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на заместник-председателя и секретаря на Районната избирателна комисия - Сливен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1267-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Районна избирателна комисия - Сливен, област Сливен, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Иванова Ченкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлиян Петров Каменов
СЕКРЕТАР: Тодор Славов Чакъров
ЧЛЕНОВЕ: Мария Митева Григорова
Петя Руменова Курдова
Росица Василева Тодорова
Стелли Славова Стефанова
Милена Иванова Мангинова
Фатме Фикретова Мустафова
Адриана Иванова Мановска
Мария Асенова Чомпова
Нуртен Османова Шекерова
Анна Григорова Илиева

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения