Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2302-НС
София, 25 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 22 от 25.03.2021 г. от сдружение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“, представлявано от Георги Борисов Георгиев, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Георги Борисов Георгиев в полза на 33 (тридесет и три) лица – представители на сдружение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 33 (тридесет и три) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 25 март 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 31 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 2 от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 31 (тридесет и един) упълномощени представители на сдружение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Божидар Александров Барабарев

 

2.

Александър Александров Барабарев

 

3.

Мартин Любомиров Иванов

 

4.

Живка Кръстева Атанасова

 

5.

Емил Ивов Атанасов

 

6.

Александър Иванов Александров

 

7.

Валя Борисова Николова

 

8.

Пламен Любомиров Георгиев

 

9.

Митко Симеонов Цветков

 

10.

Иванка Йорданова Цветкова

 

11.

Станимир Стоянов Аликов

 

12.

Верка Иванова Господинова

 

13.

Тодор Григоров Господинов

 

14.

Десислава Рангелова Стоянова

 

15.

Вилма Петкова Василева-Георгиева

 

16.

Денис Владимиров Въков

 

17.

Паола Марио Петрова

 

18.

Тедислав Георгиев Георгиев

 

19.

Ивайло Петров Ангелов

 

20.

Елена Георгиева Георгиева

 

21.

Спасена Борисова Главева

 

22.

Георги Каменов Георгиев

 

23.

Асен Матеев Матеев

 

24.

Иван Василев Бадатлиев

 

25.

Светослав Владимиров Илиев

 

26.

Венелин Любомиров Божилов

 

27.

Жельо Андреанов Атанасов

 

28.

Венелин Кимонов Иванов

 

29.

Камен Добринов Добрев

 

30.

Виктор Теофилов Анастасов

 

31.

Георги Борисов Георгиев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения