Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2301-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Хасково, област Хасково, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Хасково с вх. № 110-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Хасково, тъй като представителите на ПП „ДПС" и представителите на ПП „Атака" претендират за заместник-председател на комисията.

С вх. № 189-НС от 26.03.2013 г. в ЦИК е получено заявление, подписано от Димо Райков Стоянов, упълномощен представител на СДС в 29 МИР. Със заявлението е поискано за член на РИК да бъде назначена Лидия Нешева Стоянова, на основание постановено решение на ВАС, съгласно което се допуска участието на СДС в РИК.

Централната избирателна комисия приема, че Синята коалиция се представлява от Иван Костов и Мартин Димитров заедно и по тази причина в състава на РИК - Хасково, трябва да бъде включен предложеният кандидат от упълномощения представител на Синята коалиция.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Хасково, област Хасково, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Трендафилова Захариева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Ибрям Раиф Мустафа
СЕКРЕТАР: Димитър Велев Димитров
ЧЛЕНОВЕ: Грозданка Атанасова Христова- Стоянова
Таня Владкова Димитрова
Венелин Карев Челебиев
Добромир Коев Якимов
Димитър Атанасов Цветков
Румен Димчев Гъбов
Славея Георгиева Костадинова
Севда Емелова Хашимова-Али
Румен Георгиев Милушев
Боряна Радкова Делчева

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения