Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2300-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Видин, област Видин, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин с вх. № 132-НС от 23 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 22 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Районна избирателна комисия - Видин.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28, § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Видин, област Видин, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Цоков Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Илиева Петрова
СЕКРЕТАР: Мария Пенчева Манджукова
ЧЛЕНОВЕ: Красимир Димитров Тодоров
Десислава Людмилова Конова
Петя Иванова Борисова
Павел Пламенов Петков
Даниел Боянов Цветанов
Пенчо Пламенов Станкулов
Ирена Петрова Николова
Тодор Стаменов Вълчев
Людмил Антонов Василев
Анита Симеонова Болдова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения