Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2295-НР
София, 22 септември 2015 г.

ОТНОСНО: финансирането на информационно-разяснителна
кампания по въпроса на националния референдум
на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 162 - 173 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Финансирането на информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. на регистрираните в Централната избирателна комисия по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК инициативните комитети, партиите и коалициите, поддръжници на позиция в подкрепа или на алтернативната позиция на въпроса на националния референдум е:

- със собствени средства;

- от дарения от физически лица;

- чрез медийни пакети.

 1. Редът и условията за предоставяне на медийни пакети за финансиране на информационно-разяснителната кампания се определят с нарочно решение на ЦИК.
 2. Инициативните комитети финансират информационно-разяснителната кампания по въпроса на референдума със:

а) собствени средства на членовете на инициативните комитети;

б) дарения от физически лица;

в) медийни пакети.

 1. Партиите финансират информационно-разяснителната кампания по въпроса на референдума със:

а) собствени средства на партиите;

б) дарения от физически лица;

в) медийни пакети, с изключение на партиите, които получават държавна субсидия по Закона за политическите партии.

 1. Коалициите финансират информационно-разяснителната кампания по въпроса на референдума със:

а) собствени средства на партиите, които участват в нея;

б) дарения от физически лица, направени на една от партиите в коалицията определена по чл. 164, ал. 2 от ИК;

в) медийни пакети, с изключение на коалициите, които получават държавна субсидия по Закона за политическите партии.

 1. Финансирането от физически лица се извършва чрез:

а) дарение на парични средства до 10 000 лв. от едно физическо лице. Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 380 лв. (една минимална работна заплата), то подава декларация за произхода на дарените средства, съгласно образец Приложение № 1 към настоящото решение;

б) предоставяне за безвъзмездно ползване на собствени движими и недвижими вещи. В този случай физическото лице представя декларация за собствеността на тези вещи, съгласно образец на декларация Приложение № 3. Декларира се всяка вещ с индивидуализиращите я белези;

в) предоставяне на безвъзмездни услуги, извършени с личен труд.

 1. Когато кампанията се финансира със средства на членовете на инициативните комитети, регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 25 октомври 2015 г. и общият размер на средствата надвишава 380 лв. (една минимална работна заплата), се представя декларация за произхода на средствата, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.
 2. Забранява се финансиране на информационно-разяснителната кампания:

а) с анонимни дарения под каквато и да е форма;

б) от юридически лица и еднолични търговци;

в) от чуждестранни физически лица;

г) от чуждестранни юридически лица;

д) от религиозни институции;

е) от чужди правителства или чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества или организации с идеална цел.

 1. Приходите от дарения и собствени средства и разходите, свързани с информационно-разяснителната кампания в размер над 1000 лв., се извършват по банков път - по банкова сметка, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания.
 2. Общият размер на финансирането на информационно-разяснителната кампания за всеки от участниците в информационно-разяснителната кампания не може да надхвърля 2 000 000 лв.
 3. В общия размер на финансовите средства, които всеки от участниците в информационно-разяснителната кампания има право да изразходва, се включват всички разрешени средства, посочени в чл. 162 от ИК.
 4. В срок от 30 дни след деня на референдума, участниците в информационно-разяснителната кампания представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с информационно-разяснителната кампания (по образец, утвърден от Сметната палата), придружен с извлечение от банковата сметка за обслужване на информационно-разяснителната кампания.

Към отчетите се прилагат и декларациите за произхода на средствата по чл.169 ИК.

 1. Издаването на информационния лист по въпроса на референдума се организира и финансира от Министерския съвет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева   

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения