Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2271-МИ
София, 18 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Атанасов Стоилов в качеството му на, общински ръководител и пълномощник на ПП „ГЕРБ“ – Горна Малина, срещу решение № 32 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Горна Малина

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия в община Горна Малина от Николай Атанасов Стоилов в качеството му на общински ръководител и пълномощник на ПП „ГЕРБ" - Горна Малина, срещу решение № 32 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Горна Малина за регистрация на местна коалиция „Референдум - ПП „Зелените" - ПП „ЗС „Александър Стамболийски" в изборите за кметове на кметства в община Горна Малина. Жалбата е заведена в ОИК - Горна Малина, под №1 7 от 15.09.2015 г. Жалбата е постъпила от ОИК - Горна Малина, на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-15-617 от 16.09.2015 г. В изпълнение на дадени указания към жалбоподателя за отстраняване на нередовност по жалбата, допълнително по електронната поща са представени пълномощно № КО-Г-078/14.08.2015 г. и пълномощно №105/17.08.2015 г.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно, тъй като поради провеждането на национален референдум заедно с изборите за общински съветници и кметове регистрацията на коалиция, която в наименованието си съдържа думата „референдум", е опит за груба манипулация на избирателите и опит за подмяна на вота. Искането е думата „референдум" да отпадне от наименованието на местната коалиция.

С решение № 32 от 14 септември 2015 ОИК - Горна Малина, е регистрирала местна коалиция „Референдум - ПП „Зелените" - ПП „ЗС „Александър Стамболийски" в изборите за кметове на кметства в община Горна Малина.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решение № 32 от 14 септември 2015 г.  на ОИК - Горна Малина. На обжалване подлежи отказът за регистрация по аргумент от чл. 148, ал. 8 от ИК. Предвид гореизложеното жалбата е недопустима поради липса на правен интерес. Освен това нито в Изборния кодекс, нито в Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК се съдържат каквито и да било ограничения относно наименованието на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове извън ограничението по т. 2, раздел І от Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК. В настоящия случай не е налице нарушение на посочената разпоредба.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Николай Атанасов Стоилов, в качеството му на, общински ръководител и пълномощник на ПП „ГЕРБ" - Горна Малина, срещу решение № 32 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Горна Малина, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения