Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2266-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-06-320 от 07.09.2023 г. от Ешреф Ешрефов – кмет на община Омуртаг, с приложени предложения, както следва:

- от Елица Христова-Анастасова – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промени в ОИК – Омуртаг. Предлага се на мястото на Красимира Тодорова Попова – зам.-председател на ОИК, да бъде назначен Валентин Милчев Попов. Към предложението са приложени: заявление от Красимира Тодорова Попова за освобождаването й като заместник-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Валентин Милчев Попов и пълномощно в полза на Елица Йорданова Христова-Анастасова.

- от Васил Стефанов Иванов – упълномощен представител на ПП „Има Такъв Народ“, за промяна в ОИК. Предлага се на мястото на Васил Стефанов Иванов – член на ОИК, да бъде назначена Моника Благовестова Боева. Към предложението са приложени: заявление от Васил Стефанов Иванов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Моника Благовестова Боева и пълномощно в полза на Васил Стефанов Иванов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Омуртаг, област Търговище, Красимира Тодорова Попова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Омуртаг, област Търговище, Валентин Милчев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Омуртаг, област Търговище, Васил Стефанов Иванов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Омуртаг, област Търговище, Моника Благовестова Боева, ЕГН ...

На назначените заместник-председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2384-МИ/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения