Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2263-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/, подписано от Мартин Руменов Павлов – упълномощен представител на партията, заведено под № 16 на 5 септември 2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.08.2023 г. от СГС, VI-11 състав, по ф.д. № 33/2019 г.

2. Удостоверение изх. № 48-00-487/08.08.2023 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2020, 2021 и 2022 г.

2. Образец от подписа на представляващия партията.

3. Образец от печата на партията.

4. Служебна бележка от 31.08.2023 г., издадена от „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

5. Имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

6. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4073 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

7. Пълномощно от представляващия партията в полза на Мартин Руменов Павлов.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: КОД /Консервативно Обединение на Десницата/.

От протокол с вх. № МИ-04-03-17 от 05.09.2023 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/.

Спазени са изискванията по чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 03.08.2023 г. за регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: КОД /Консервативно Обединение на Десницата/

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения