Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2263-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Земеделски народен съюз“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Земеделски народен съюз", подписано от Румен Маринов Йончев в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 12 на 21 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 16.07.1997 г. по ф.д. № 7509/1997 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 31.07.2006 г. по ф.д. № 7509/1997 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 61 на „Държавен вестник", бр. 60 от 29.07.1997 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис извлечение от решение на Управителния съвет на „Земеделски народен съюз"; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-183 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; банково удостоверение от „Райфайзен банк" от 21.03.2013 г., по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 7509/1997 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от Устава на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от 21.03.2013 г. на Българска народна банка; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 16 282 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „Земеделски народен съюз".
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „Земеделски народен съюз" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1, във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „Земеделски народен съюз" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е ПП Земеделски народен съюз.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения