Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2257-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ", подписано от представляващия партията Жорж Ганчев Ганчев, заведено под № 44 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 29.02.2000 г. по ф. д. № 1816/2000 г. на СГС - ФО, 3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 1816/2000 г.; заверено от Държавна агенция „Архиви" копие от стр. 1 и стр. 82 на „Държавен вестник", бр. 20 от 2000 г., и заверено копие от „Държавен вестник", бр. 3 от 2005 г., стр. 1 и стр. 137, в които е обнародвано решението за регистрация на партията и за промяна на наименованието; протокол от 15.03.2013 г. от заседание на Политическия съвет на партията, компетентен съгласно чл. 26, т. 5 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-179 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; удостоверение с изх. № 104-21 от 22.03.2013 г. на „Фибанк" за актуална банкова сметка, удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 1816/2000 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; платежно нареждане за внесен безлихвен депозит на „Фибанк" от 23.03.2013 г. по чл. 79, ал. 1 от ИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 068 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ.
От писмо с изх. № 37-0116 от 27.03.2013 г. на БНБ се установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК, за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1, във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76, чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения