Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2247-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ", подписано от Георги Петров Титюков, в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 17 на 22 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда препис от решение от 27.05.2011 г. на СГС, ТО, V - 14 състав, по гр. д. № 267/2011 г. за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние от 20.03.2013 г. по ф.д. № 267/2011 г. на СГС, 5 състав, заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 63 на „Държавен вестник", бр. 57 от 26.07.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от 14.03.2013 г. от заседание на Изпълнителния съвет, компетентен съгласно устава на партията орган, на което е взето решение за регистрация на ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-250 от 21.03.2013 г. на Сметната палата за това, партията е представила годишни финансови отчети за 2011 г. и за 2012 г.; удостоверение от 22.03.2013 г. от „Търговска банка Д" АД, Финансов център Асеновград, за актуална банкова сметка и декларация от Георги Петров Титюков, в качеството на председател и представляващ партията, че тази банкова сметка ще обслужва предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение от 20.03.2013 г. на СГС - ТО по ф.д. № 267/2013 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; преводно нареждане от 22.03.2013 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 15.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9920 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията; допълнително внесен на 25 март 2013 г. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 1870 избиратели
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ".
От писмо с вх. № 175-НС от 26.03.2015 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 25 март 2013 г. по сметката в БНБ e внесен от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. при условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП КАУЗА БЪЛГАРИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2530-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

  • № 2528-МИ / 28.09.2023

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • всички решения