Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2243-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Любимец, област Хасково

 

В Централната избирателна комисия са постъпили писма с вх. № МИ-06-310 от 05.09.2023 г. и вх. № към МИ-06-310 от 07.09.2023 г. от Илия Илиев – за кмет на община Любимец, с приложено предложение от Владимир Николов Бамбалов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промени в ОИК – Любимец. Предлага се на мястото на Кирилка Петрова Къркаличева – зам.-председател, да бъде назначен Ангел Филипов Голев.

Към писмата са приложени: молба от Кирилка Петрова Къркаличева за освобождаването й като заместник-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Ангел Филипов Голев и пълномощно в полза на Владимир Николов Бамбалов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Любимец, област Хасково, Кирилка Петкова Къркаличева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Любимец, област Хасково, Ангел Филипов Голев, ЕГН ...

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения