Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2241-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", подписано от председателя и представляващ партията Петко Крумов Атанасов, заведено под № 34 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен препис от решение от 01.07.2003 г. по ф. д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 7062/2005 г.; решение на СГС - ТО, VІ-5 от 11.02.2009 г. за промяна наименованието на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 155 на „Държавен вестник", бр. 65 от 2003 г., копие на „Държавен вестник", бр. 23 от 23.03.2010 г., стр. 1 и стр. 89, копие на „Държавен вестник", бр. 23 от 08.03.2013 г., стр. 1 и стр. 120, в които е обнародвано решението за регистрация на партията и промяна на нейното наименование; протокол от 24.03.2013 г. на Националния изпълнителен комитет на партията за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; платежно нареждане от БНБ за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 22.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-113 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 6309/2003 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 20.03.2013 г. на „УниКредит Булбанк" за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 13 669 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „НИЕ".
От писмо с вх. № 145-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 22 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП НИЕ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения