Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2229-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на „Звено за развитие на гражданското общество“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 15.03.2021 г. от „Звено за развитие на гражданското общество“, представлявано от Георги Благоев Петров, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Георги Благоев Петров, представляващ сдружението, в полза на 33 (тридесет и три) лица – представители на сдружение „Звено за развитие на гражданското общество“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 33 (тридесет три) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 15 март 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Звено за развитие на гражданското общество“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 28 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 5 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Звено за развитие на гражданското общество“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 28 (двадесет и осем) упълномощени представители на сдружение, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Николина Миткова Йорданова

 

2.

Майкъл Робертов Методиев

 

3.

Цветомира Илиева Савова

 

4.

Боян Христовски

 

5.

Полина Цветанова Младенова

 

6.

Виктор Мирославов Лазаров

 

7.

Емилия Веселинова Лазарова

 

8.

Мирослав Огнянов Лазаров

 

9.

Веселин Нойков Иванов

 

10.

Валентина Димитрова Нинова

 

11.

Владимир Лъчезаров Момчилов

 

12.

Диляна Михайлова Момчилова

 

13.

Милен Ангелов Димитров

 

14.

Михаил Велинов Трайков

 

15.

Венета Петрова Трайкова

 

16.

Пламен Пламенов Петров

 

17.

Мартина Владимирова Момчилова

 

18.

Мирослав Благоев Илиев

 

19.

Цветелин Райков Цанов

 

20.

Атанас Василев Георгиев

 

21.

Георги Христов Юруков

 

22.

Иван Стоянов Петров

 

23.

Георги Цветанов Цолов

 

24.

Георги Василев Петров

 

25.

Деян Юлиев Велинов

 

26.

Наталия Пламенова Маринова

 

27.

Таня Грозданова Петрова

 

28.

Деница Тошкова Петрова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения