Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2227-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2215-НС от 15 март 2021 г. на ЦИК относно регистрация на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 2215-НС от 15 март 2021 г. на ЦИК, както следва:

В списъка на регистрираните наблюдатели се добавя името на Ясен Юлиянов Лазаров, ЕГН ….

Наблюдателят да се впише в публичния регистър и да му бъде издадено удостоверение.

Заличава от списъка на регистрираните наблюдатели Красимирова Антонова Величкова, ЕГН …, за която е установено несъответствие при издаване на удостоверението.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2215-НС/

2332-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения