Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2225-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 2206 от 11 март 2021г. за определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

На основание  чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 28, 29, чл. 30 и чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с постъпили писма от ръководители на лечебни заведения, като съобрази наличието на повече от едно COVID – отделения в някои от болниците и необходимостта от осигуряване на правото на глас на настанените в тези отделения избиратели към 4 април 2021г., както и организационната и финансова нецелесъобразност за образуване на самостоятелна секция във всяко отделение Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДОПЪЛВА Решение № 2206/11.03.2021г. като създава нова т. 17:

„17. В лечебните заведения, в които са разкрити две или повече COVID отделения, разположение на различни етажи или в самостоятелни сгради една секция по т.13 с един избирателен може да обслужва повече от едно отделение, като за тази секция се съставя един избирателен списък.

Ръководителят на лечебното заведение определя помещение за работа на секцията във всяко от отделенията, които тя обхваща.

Със заповедта по т. 13 ръководителят на лечебното заведение определя обхвата на секцията по изречение първо.

В избирателния списък на образувана секция в COVID отделение/отделения се включват и избиратели от друго отделение, в което броят им е по-малко от 10.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2206-НС/

Календар

Решения