Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2206-НС
София, 11 март 2021 г.

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

На основание  чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 28, 29, чл. 30 и чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Условия и ред за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и на плавателни съдове под българско знаме и изготвяне на избирателни списъци.

1. В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателни съдове под българско знаме, съответният ръководител или капитанът на плавателния съд образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения и съставя и подписва избирателен списък, съответно Приложение № 3-НС, Приложение № 4-НС и Приложение № 5-НС от изборните книжа.

2. Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане, в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17.00 часа на 1 април  2021 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението или домът.

3. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателните съдове под българско знаме, се съставят и подписват от ръководителите на тези заведения съответно от капитаните на плавателните съдове.

Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от съответния ръководител като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда се установява от личните им дела по предвидения ред в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Не по-късно от 17.00 ч. на 1 април  2021 г. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща.

Не по-късно от 17.00 ч. на 1 април 2021 г. капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 23, ал. 1 за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии.  Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от  от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща.

4. Заличаването се извършва чрез зачертаване на името и адреса на избирателя с хоризонтална черта, така че да се четат данните, като в графа „Забележки“ се вписва „включен в списък по чл. 28/29/30 ИК“.

5. В срока по т. 2 и т. 3 ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции и капитаните на плавателен съд под българско знаме уведомяват съответната РИК за съставения избирателен списък и необходимостта от образуване на избирателна секция.

6. Кметът на общината образува избирателната секция с нарочна заповед и утвърждава номера й.

След провеждане на консултации по реда на Решение №  2062 -НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК кметът предлага на районната избирателна комисия състави на тези секционни избирателни комисии.

7. Районната избирателна комисия назначава състави на секционните избирателни комисии при спазване на изискванията на Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК.

8. Избирателните списъци по т.5 се предават от ръководителя на съответното заведение съответно капитана на плавателния съд и представители на РИК и общинската администрация на съответната секционна избирателна комисия с протокол  (приложение №75-НС съответно приложение №80 – НС от изборните книжа).

9. Ръководителите на местата по т. 1 и капитаните на плавателни съдове издават удостоверение – Приложение № 16-НС от изборните книжа – на избирателите, които са били включени в избирателните списъци на тези места и са ги напуснали преди изборния ден.

10. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 СИК вписват избирателите, които са приети в лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, лицата, които са задържани в място на лишаване от свобода или за задържане, или постъпилите на плавателен съд под българско знаме, след изготвяне на избирателния списък в допълнителната страница (под чертата). Вписването се извършва след представяне от избирателите на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 17-НС от изборните книжа).

11. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 в допълнителната страница (под чертата) се дописват и служебно заетите лица от персонала на тези места след представяне на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 17-НС от изборните книжа).

12. Декларациите по т. 10 и т. 11 съгласно Приложение № 17-НС се прилагат към избирателния списък и стават неразделна част от него.

 

ІІ. Условия и ред за образуване на избирателни секции в COVID отделения на лечебни заведения и изготвяне на избирателни списъци.

13. В COVID отделенията на лечебните заведения ръководителят на съответното лечебно заведение образува самостоятелна избирателна секция при наличие на не по-малко от 10 избиратели с установена COVID 19 инфекция, която се намира в помещение на отделението, определено от ръководителя на заведението.  Секцията по изречение първо е отделна от секцията по т. 1, предложение първо.

Не се допуска избиратели с установена COVID 19 инфекция да гласуват в секцията по т. 1, предложение първо, както и избиратели, настанени в други отделения на лечебното заведение да гласуват в секцията, образувана в COVID отделението.

Изречение първо на тази точка се прилага независимо дали секцията по т. 1 предложение първо се намира в същата или в различна сграда, от сградата в която се намира COVID отделението на съответното лечебно заведение.

При определяне на броя на избирателите по т. 1, предложение първо не се включва броя на избирателите в COVID отделението на съответното лечебно заведение.

14. При образуване на секции по т. 13 и съставяне на избирателните им списъци се прилагат правилата на раздел І.

15. На членовете на секционна избирателна комисия, която обслужва секция по т. 13 се осигуряват: защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маска тип FFP2/FFP3. Тези пособия се осигуряват за сметка на държавния бюджет и се предоставят на членовете на СИК от общинската администрация.

16. На членовете на секционна избирателна комисия, която обслужва секция по т. 13 се  предоставя възможност да бъдат ваксинирани с две ваксини срещу COVID 19. Ваксинирането е доброволно и се извършва въз основа на списък, предоставен от кметовете на общини/райони на съответната регионална здравна инспекция.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете на общини и райони, а чрез тях и на съответните ръководители на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, които се намират на територията на съответната община/район.                                                     

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2225-НС/

Календар

Решения

  • № 3140-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3139-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

  • всички решения