Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2223-НС
София, 26 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Благоевград, област Благоевград, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Благоевград с вх. № 93-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на заместник-председателя на Районната избирателна комисия - Благоевград. За заместник-председател са постъпили предложения от ПП „ГЕРБ" и „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1267-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елиана Георгиева Спасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йордан Стефанов Симонски
СЕКРЕТАР: Асие Рафетова Гадирова
ЧЛЕНОВЕ: Елена Иванова Панчева
Мартин Йорданов Лалев
Биляна Георгиева Петачка
Десислава Стоянова Христова
Маргарита Кръстева Тодорова
Спас Петров Попадиин
Васил Михайлов Стоянов
Гергана Йорданова Бечванова-Янчева
Бойка Николова Юсева
Искрен Албенов Шишков
Чавдар Максимов Молов
Елена Христова Димитрова
Янко Кирилов Иванов
Красимира Костадинова Тагарева

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения