Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2220-НС
София, 15 март 2021 г.

ОТНОСНО: опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и тяхното съхраняване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 284, чл. 285, чл. 287, чл. 288 и чл. 296, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

І.І. Опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали, в СИК в които се гласува само с хартиени бюлетини и в ПСИК:

А. Пликове с изборни книжа извън чувала (торба) и тяхното съдържание.

1. Плик с надпис „Плик № 1-НС - Списъци на СИК № ........“.

В този плик секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии  поставят :

1.1.избирателния списък (приложения № 1-НС, № 2-НС за ПСИК, № 3-НС за специализирани институции или № 4 за места за изтърпяване наказание и за задържане);

1.2. декларациите (Приложение № 17-НС) и удостоверения, приложени към избирателния списък  (Приложения №15-НС, №16-НС и №19 - НС);

1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 7-НС);

1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 72-НС).

2. Плик с надпис „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……“.

В този плик СИК/ПСИК  поставят:

2.1. попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването за народни представители (Приложение № 97-НС-х);

2.2. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (приложения №77-НС или №78-НС за ПСИК);

2.3. протокола за предаване на сгрешен формуляр  и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв при сгрешени протоколи (Приложение № 84-НС);

2.4. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.5. особеното  мнение  на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

2.6. ксерокопие от черновата на протокола на СИК/ПСИК.

Пликове №1 и №2 се подписват и подпечатват с печата на СИК/ПСИК от членовете на СИК/ПСИК преди поставянето в тях на книжата. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата).

3. В чувала (торба) СИК/ПСИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

3.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“;

3.2. пакет с надпис „Бюлетини по т. 3 от протокола на СИК/ПСИК“;

3.3. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;

3.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи“;

3.5. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“;

3.6. черновата на протокола на СИК/ПСИК;

3.7. бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

3.8 пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

3.9 опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

3.10. протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 82-НС);

3.11. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (приложения № 73-НС, № 74-НС за ПСИК или № 75-НС за специализирани институции);

3.12. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК/ПСИК (Приложение № 86-НС);

3.13. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

3.14. други протоколи на СИК, извън поставените в плик № 2-НС;

3.15. неизползвани образци на декларации;

3.16. печатът на СИК/ПСИК.

Печатът се поставя в чувала (торбата) в отделен запечатан плик, след като СИК/ПСИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване на пакетите с изборните книжа.

4. Изборните книжа по т. 3 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

5. Другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикали и др., не се поставят в чувала (торба) , а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

6.Чувалът (торбата) с книжата по т.3 се завързва. Около възела се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и имената и фамилиите на всички членове на СИК/ПСИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК/ПСИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за народни представители на 4 април 2021 г.“, и пълният 9-цифров номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).

7. Копие от подписания протокол на СИК/ПСИК, подписан на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря и подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно място пред сградата, където се помещава секцията.

І.ІІ. Опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали, в СИК в които се гласува с хартиени бюлетини и  с машини  :

А. Пликове с изборни книжа извън чувала (торба) и тяхното съдържание.

8. Плик с надпис „Плик № 1-НС - Списъци на СИК № ........“.

В този плик секционните избирателни комисии поставят :

8.1.избирателния списък (Приложениe № 1-НС);

8.2. декларациите (Приложение № 17-НС) и удостоверения, приложени към избирателния списък  (Приложения №15-НС, №16-НС и №19 - НС);

8.3. списъка на заличените лица (Приложение № 7-НС);

8.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 72-НС).

9. Плик с надпис „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……“.

В този плик СИК  поставят:

9.1. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за народни представители (Приложение № 97-НС-хм);

9.2. финалния протокол от машинното гласуване;

9.3. запечатия плик с двете флаш памети;

9.4. запечатания плик с петте смарт карти;

9.5. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложениe № 77-НС);

9.6. протокола за предаване на сгрешен формуляр  и приемане на нов формуляр на протокол на СИК, ако е съставен такъв при сгрешени протоколи (Приложение № 84-НС);

9.7 протокола с решението на СИК  при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

9.8. особеното  мнение  на член на СИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

9.9. ксерокопие от черновата на протокола на СИК.

Пликове №1 и №2 се подписват и подпечатват с печата на СИК от членовете на СИК преди поставянето в тях на книжата. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата).

10. В чувала (торба)  СИК  поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

10.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“;

10.2. пакет с надпис „Бюлетини по т. 3 от протокола на СИК“;

10.3. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;

10.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи“;

10.5. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“;

10.6. пакет с надпис „Контролни разписки, начален протокол,  разписка за текущо състояние и ПИН – код“;

10.7.  черновата на протокола на СИК;

10.8.  бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

10.9.  пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

10.10. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

10.11.  протокола за маркиране на печата на СИК  (Приложение № 82-НС);

10.12. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложениe № 73-НС);

10.13. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК (Приложение № 86-НС);

10.14. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

10.15. други протоколи на СИК, извън поставените в плик № 2-НС;

10.16. неизползвани образци на декларации;

10.17.  печатът на СИК.

Печатът се поставя в чувала (торбата) в отделен запечатан плик, след като СИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване на пакетите с изборните книжа.

11. Изборните книжа по т. 10 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

12. Другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикали и др., не се поставят в чувала (торба) , а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

13. Чувалът (торбата) с книжата по т.10 се завързва. Около възела се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и имената и фамилиите на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за народни представители на 4 април 2021 г.“, и пълният 9-цифров номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).

14. Копие от подписания протокол на СИК, подписан на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря и подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно място пред сградата, където се помещава секцията.

15. Раздели ІІ, ІІІ и ІV се прилагат за секциите по подраздели І.І и І.ІІ.

ІІ. ПРЕДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С КНИЖАТА И ЧУВАЛА (ТОРБАТА) ОТ СИК/ПСИК НА РИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

А Предаване на протоколите с резултатите от гласуването и другите книжа от СИК на РИК.

16. Председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК/ПСИК, предложени от различни партии и коалиции, предават на РИК „Плик № 1-НС - Списъци на СИК № ........“ и „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……“ заедно с изборните книжа в тях.

17. Районната избирателна комисия проверява целостта и съдържанието на пликовете, след което:

17.1. Сверява фабричния номер на протокола на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването с номера, вписан в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа (Приложение № 77-НС или № 78-НС за ПСИК), или в протокола (Приложение № 84-НС) за предаване на сгрешен формуляр  и приемане на нов формуляр на протокол на СИК (ако е съставен такъв при сгрешен протокол);

17.2. Проверява протокола на СИК/ПСИК  и го предава в Изчислителния пункт към РИК за въвеждане на данните от гласуването. Протоколът се предава, без да се разпластява.

При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа в пликовете членовете на СИК/ПСИК  и РИК съвместно установяват причините и случаят се описва в протокол – Приложение № 1 към решението. Протоколът се подписва от членовете на СИК по т.16  и от поне трима членове на РИК и се поставя в съответния плик.

18. Протоколът на СИК с резултатите от гласуването се разпластява от РИК след въвеждане на данните в Изчислителния пункт към РИК и потвърждаването му чрез подписана разписка.

Първият и вторият екземпляр от протокола, предназначени за РИК и ЦИК, остава в РИК, а третият индигиран екземпляр, предназначен за общинската администрация, се поставя в плика Плик № 2-НС - „Протоколи на СИК № …….“.

19. В Районната избирателна комисия остава „Плик № 1-НС - Списъци на СИК № ........“, съдържащ изборните книжа  по т. 1 или по т.8 в секциите с машинно гласуване.

В секциите с машинно гласуване от „Плик -2 НС – протоколи на СИК №.......“ се изваждат – запечатания плик с двете флаш памети и запечатания плик с петте смарт карти, които остават в РИК за предаване на ЦИК.

Районната избирателна комисия връща  на присъстващите членове на СИК/ПСИК по т. 16 за предаване на общинската администрация „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № …“, съдържащ изборните книжа по т. 2 или по т.9 в секциите с машинно гласуване. Пликът не се запечатва.

Б Предаване на торбите и останалите книжа и материали от СИК на общинската администрация.

20. Членовете на СИК по т. 16 предават на общинската администрация, на комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината:

- запечатания чувал (торба) с бюлетините и другите изборни книжа и материали;

- „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……..“.

21. При приемане от всяка СИК на чувала (торбата)  и  „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……..“. с изборните книжа комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК проверява :

21.1. целостта на чувала (торбата)  с изборните книжа.

Чувал (торба) с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди) се поставя, без да се отваря в нов чувал (торба) , осигурен  от общинската администрация. Новият чувал (торба)  се завързва и надписва от членовете на СИК по начина, указан в т. 6/13, и случаят се описва в протокол - Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в Плик  №2- НС.

21.2. съдържанието на  „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……..“ за наличието на книжата в него, след което пликът се запечатва с тиксо и се подпечатва и подписва от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК. При установена липса на изборни книжа случаят се описва в протокол - Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в Плик №2-НС  преди запечатването му.

22. За предаването на чувала (торбата) и плика с изборните книжа членовете на СИК/ПСИК  и  комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК съставят протокол по образец Приложение № 85-НС от изборните книжа. Протоколът се подписва от членовете на СИК по т. 16  и от всички членове на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и се поставя в  „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……..“ преди запечатването му.

23. СИК/ПСИК предават изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

ІІІ.  СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ И ДРУГИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ

24. Торбите с бюлетините и пликовете с екземплярите от секционните протоколи, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват в помещение, в сграда на общинската/районната администрация.

Помещението се определя със заповед на кмета на общината/района не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден. Копие от заповедта се изпраща на съответната РИК.

Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ разделното съхранение на изборните книжа и материали. Когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, новите книжа и материали се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването, объркването по друг начин или изгубването на изборните книжа и материали.

25. След приемане от всички СИК на чували (торби)  с изборните книжа и  пликове № 2-НС  с изборните книжа в тях комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК ги поставя в определеното за съхранение помещение, след което помещението се заключва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение №1980-НС от 3 февруари 2021г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията. След запечатване на помещението комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК предава с протокол печата и ключа за помещението на кмета на общината/района и приключва работата си.

26. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали се съхраняват до следващите избори за народни представители.

27. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината/района по реда на решение №1244-МИ/30.09.2019г. на ЦИК.

След всяко отваряне на помещението то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от длъжностните лица и подпечатана с печата по Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021г.  на ЦИК, който се съхранява от кмета на общината/района след приключване работата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК.

28. За всяко отваряне на помещението и развързване на чували (торби) или разпечатване на пликове, съхранявани в него, както и по други причини, се съставя протокол, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете (дали хартиените ленти на чувалите (торбите) са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат съответно прибират в чувалите (торбите)/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица и се вписва качеството, в което присъстват.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

29. В 3-дневен срок от приключване на гласуването РИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 и  по т.8  с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите), за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на РИК.

30. След извършване на проверката по т. 29, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината/района, по опис с протокол пликовете по т. 1 и по т.8 с изборните книжа в тях, за поставяне в помещението, в което  се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021г.

Определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него пликовете по т. 1 и по т.8 с книжата в тях, след което запечатват помещението и съставят протокол по реда на т.25.

За разпечатването на помещението с цел  прибиране на избирателните списъци и другите книжа не е необходимо решение на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

31. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите и пликовете с изборните книжа в състоянието, в което те са поставени в помещението.

32. Ключът за помещението, в което се съхраняват изборните книжа и печатът на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, се съхраняват от кмета на общината/района.

ІV. ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ РИК НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И СЪХРАНЯВАНЕТО Й

33. При приключване на работата си РИК предава за съхранение в съответната областна администрация създадената в РИК документация от произведените избори (решения, протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протокола на СИК, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печати на РИК и др.). За предаването се съставя архивен опис, в който се описват броят и видът на предадените документи, и се съставя протокол. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и член на РИК от различни партии и коалиции и от комисия от длъжностни лица, определени със заповед на областния управител.

34. Документацията на РИК се съхранява в запечатана каса в сградата на областната администрация до следващите избори за народни представители.

Решението да се изпрати на областните управители и на кметовете на общини/райони за предоставяне на всяка СИК/ПСИК  и на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК, заедно с приложенията към него.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2309-НС/

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения