Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2208-МИ/НР
София, 15 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Теодора Миткова Караиванова-Лазарова срещу решение № 7 от 10.09.2015 г. на ОИК - Дългопол

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-482/15.09.2015 г. от Теодора Миткова Караиванова-Лазарова срещу решение № 7 от 10.09.2015 г. на ОИК - Дългопол.

Жалбоподателката твърди, че обжалваното решение на ОИК - Дългопол, с което е препратен нейният сигнал за нарушаване на предизборната кампания и агитация до кмета на община Дългопол, за незаконосъобразно. Излага съображения, че ОИК неправилно е приела нейния сигнал за нарушаване разпоредбата на чл. 185, ал. 2 от ИК вместо такъв за нарушаване на правилата на чл. 183, ал. 2 от ИК. Също така излага доводи, че решението се явява нищожно, тъй като не отговаря на разпоредбата на чл. 85, ал. 4 от ИК, съгласно която решенията на ОИК се подписват от председателя и секретаря на комисията.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата на Теодора Караиванова-Лазарова намира същата за неоснователна.

Съгласно чл. 175 от ИК предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден. Съгласно чл. 185, ал. 1 от ИК сигнали за предизборна агитация извън периода на предизборната кампания се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Предвид гореизложеното общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да разгледа подадения сигнал и правилно със своето решение е изпратила сигнала на кмета на община Дългопол по компетентност.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл.57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба на Теодора Миткова Караиванова-Лазарова срещу решение № 7 от 10.09.2015 г. на ОИК - Дългопол, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения