Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2206-НС
София, 25 март 2013 г.

ОТНОСНО: финансиране на предизборната кампания на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание  чл. 26, ал. 1, т. 1 и 19, чл. 150 - 159 и § 1, т. 22 от ДР  на Изборния кодекс и § 1 от ДР на Закона за политическите партии Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Предизборната кампания се финансира със средства на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати, както и със средства на физически лица.

2. Партиите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборните си кампании със:

а) собствени средства на партиите;

б) средства на членовете на инициативните комитети;

в) средства на кандидатите;

г) дарения от физически лица.

3. Коалициите от партии, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборните си кампании със:

а) собствени средства на партиите, които участват в тях;

б) средства на кандидатите;

в) дарения от физически лица.

4. Финансирането и подпомагането на предизборната кампания от физическо лице се извършва чрез:

А) Финансиране от физически лица чрез дарение:

- дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция от партии не може да надхвърля повече от 10 000 лв. за една календарна година.

- дарението от едно физическо лице за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат не може да надхвърля повече от 10 000 лв.

- когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, то представя декларация по образец (Приложение № 98 от изборните книжа) за произход на дарените средства.

- когато кампаниите се финансират със средства от кандидати и членове на инициативни комитети и общият размер на средствата от един кандидат или член на инициативен комитет надхвърли една минимална работна заплата, се представя декларация по образец (Приложение № 99 от изборните книжа). Декларацията се представя пред партията, коалицията от партии или пред инициативния комитет.

Б) Подпомагане от физически лица чрез:

а) предоставяне за безвъзмездно ползване на партии, коалиции от партии или инициативни комитети само на собствени движими и недвижими вещи.

Когато едно физическо лице предостави за безвъзмездно ползване свои движими или недвижими вещи за предизборните кампании, то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи (Приложение № 100 от изборните книжа). Декларацията се подава от всяко физическо лице - български гражданин, предоставило имущество за временно и безвъзмездно ползване. Декларира се всяка вещ с индивидуализиращите я белези.

б) предоставяне на партии, коалиции от партии или инициативни комитети безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

5. Забранява се финансиране на предизборните кампании:

а) с анонимни дарения под каквато и да е форма. "Анонимни дарения" по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за политическите партии са дарения, при които самоличността или фирмата на дарителя са запазени в тайна по отношение на трети лица;

б) от юридически лица и от еднолични търговци;

в) от чуждестранни физически лица;

г) от религиозни институции;

д) от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Субектите по букви „б" до „д"  не могат да предоставят за предизборните кампании движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.

За целите на предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс. "Публичен административен ресурс" по смисъла на § 1, т. 22 от ДР на Изборния кодекс са финансови средства, помещения, транспортни средства, оборудване и всякакви други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени за ползване от администрацията.

6. Всички  изисквания за финансирането на предизборните кампании по настоящото решение  се прилагат и когато кампаниите се финансират със средства на кандидат или на член на инициативен комитет.

7. Приходите и разходите, свързани с предизборните кампании на стойност над 1000 лв., се извършват по банков път.

8. Когато размерът на средствата е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствието между размера на дарените или предоставени за съответната предизборна кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните избори за народни представители до деня на подаване на декларацията по образец (Приложения № 98 и № 99 от изборните книжа).

За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции.

Органите и институциите по предходното изречение са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да предоставят на Сметната палата необходимата информация.

Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронната база данни на органите и институциите, адресати на искането за предоставяне на информация. Предоставянето на достъп от тези органи и институции не ги освобождава от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.

Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез регистъра по т. 15.

9. При произвеждане на избори за народни представители общият размер на финансирането на предизборна кампания на партия или коалиция от партии не може да надхвърля 4 000 000 лв., а на инициативен комитет не може да надхвърля 200 000 лв.

10. В общия размер на финансовите средства, които инициативните комитети имат право да изразходват в предизборната си кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се включват средствата на кандидата и средствата на членовете на инициативния комитет.

11. В общия размер на финансовите средства, които партиите, коалициите от партии и инициативните комитети имат право да изразходят в предизборната си кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., се включват всички разрешени средства посочени в чл.150 от Изборния кодекс и т.2-4 от настоящото решение.

12. При произвеждане на различни видове избори в една календарна година изискванията на т. 9 - 11 от настоящото решение се прилагат поотделно за всеки вид избори.

13. Всяка партия, коалиция от партии и инициативен комитет определя лице или лица, които да отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, коалицията от партии и инициативния комитет във връзка с предизборната кампания.

Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 5 дни от регистрацията си за участие в изборите за народни представители представят пред Сметната палата имената и длъжностите на лицата по предходното изречение, а при промяна на тези лица - в тридневен срок от извършването на промяната.

14. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 5 дни от регистрацията си за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. представят пред Сметната палата данни за банковата сметка за обслужването на предизборната им кампания, представена по чл. 82, ал. 3, т. 11 от ИК (със заявлението за регистрация на партия в ЦИК за изборите за народни представители), чл. 84, ал. 4, т. 5 от ИК (със заявлението за регистрация на коалиция от партии в ЦИК за изборите за народни представители) или чл. 97, ал. 8, т. 5 от ИК (към заявлението за регистрация в РИК на инициативен комитет за изборите за народни представители).

15.1. В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в изборите за народни представители на 12 май 2013г., който се поддържа до следващите избори за народни представители.

15.2. В регистъра по т. 15.1 по време на предизборната кампания се публикуват:

1. обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии;

2. наименованието на коалицията от партии и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;

3. имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

4. имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите;

5. декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;

6. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят.

15.3. В хода на предизборната кампания партиите, коалициите от партии и инициативните комитети изпращат в тридневен срок новопостъпилата информация подлежаща на публикуване по т. 15.2 на хартиен и електронен носител на Сметната палата за включване в регистъра.

Новопостъпила информация по смисъла на чл. 158, ал. 4 от ИК е информацията, която постъпва след създаване на регистъра в Сметната палата или след последната му актуализация.

След провеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по т. 16 от решението.

16. В срок до 30 дни след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет и лицата, които представляват коалицията от партии представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка.

Средствата на кандидата и/или на член на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчетите по предходното изречение. Към отчетите се прилага декларация за произход на средствата, в случаите когато те са в размер над една минимална работна заплата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения