Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2199-НС
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: сигнал от Яне Янев в качеството му на председател на ПП „Ред, законност и справедливост“ относно нарушение на чл. 137а от ИК във връзка предаване в сутрешния блок на bTV

Постъпил е сигнал с вх. № 304 от 18.03.2013 г. на ЦИК от Яне Янев в качеството му на председател на ПП „Ред, законност и справедливост" относно нарушение на чл. 137а от ИК във връзка с излъчено предаване в сутрешния блок на bTV на 18.03.2013 г. от 7,40 до 8,00 ч.  Подателят на сигнала намира, че са нарушени изискванията на чл. 137а, ал. 2 от ИК, тъй като при оповестяването на две социологически проучвания с участие в студиото от страна на Първан Симеонов от агенция „ГАЛЪП" и Кольо Колев от Агенция „Медиана", в посочения аудио-визуален материал, излъчен по електронната медия, не е представена пълно и ясно - нито в началото, нито в края на предаването, информацията по чл. 137а, ал. 2 от ИК, а именно информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.

С писмо от 18 март 2013 г. Централната избирателна комисия изиска от Съвета за електронни медии да бъде предоставен запис на предаването, излъчено в сутрешния блок на bTV на 18.03.2013 г., посочено в сигнала. Записът бе представен с придружително писмо с вх. № 70-НС от 20.03.2013 г.

Централната избирателна комисия след внимателен преглед на записа на сутрешния блок на bTV на 18.03.2013 г., посочен в сигнала, установи, че в същия са огласени резултати от социологически проучвания по повод на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., изготвени от агенците „ГАЛЪП" и „Медиана", част от които са обнародвани в броя на в. „Труд" от същата дата.

Съгласно изискванията на чл. 137а от ИК от деня на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му. Законодателят е поставил и изискване в ал. 2 на чл. 137а от ИК при представяне на горната информация същото да се извършва пълно и ясно, като в аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии - веднъж в началото и веднъж в края на материала.

Централната избирателна комисия намира, че с оглед разпоредбата на чл. 300, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от ИК не е компетентна да разгледа по същество сигнала, тъй като съгласно посочения текст от закона актовете за установяване на нарушенията по чл. 300, ал. 1 във връзка с чл. 288б във връзка с чл. 137а от ИК се съставят от председателите на районните или общинските избирателни комисии, поради което сигналът следва да бъде оставен без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 288б, ал. 1 във връзка с чл. 137а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал с вх. № 304 от 18.03.2013 г. на ЦИК от Яне Янев в качеството му на председател на ПП „Ред, законност и справедливост" относно нарушение на чл. 137а от ИК във връзка с излъчено предаване в сутрешния блок на bTV на 18.03.2013 г. от 7,40 до 8,00 ч.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София-град чрез Централната избирателна комисия в 14-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения