Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 219-ЕП
София, 22 април 2014 г.

ОТНОСНО: Възражение срещу Решение № 7-ЕП от 14.04.2014 г. на РИК в Деветнадесети район – Русенски

В Централната избирателна комисия е постъпило възражение по пощата от Баки Басри Солак - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС" - община Ветово, с вх. № ЕП-10-46 от 17.04.2014 г. (постъпило е идентично възражение и по електронната поща на ЦИК с вх. № ЕП-10-48 от 19.04.2014 г.) срещу решение № 7-ЕП от 14.04.2014 г. на РИК в Деветнадесети район - Русенски. Към възражението по електронната поща е приложено и писмо, придружено с фотоснимка. Вземайки предвид факта, че и двете възражения са подадени направо в ЦИК, а не чрез РИК в Деветнадесети район - Русенски, за да се произнесе ЦИК изиска от РИК в Деветнадесети район - Русенски, да изпрати цялата преписка, отнасяща се до обжалваното решение. На 22.04.2014 г. по електронната поща на ЦИК с вх. № ЕП-15-59 от 22.04.2014 г. е получена цялата преписка по обжалваното решение от РИК в Деветнадесети район - Русенски, с техен изх. № 4/22.04.2014 г., съдържаща: 1. Възражение от Баки Солак - общински председател на ПП ДПС в община Ветово вх. №24/11.04.2014 г. на РИК в Деветнадесети район - Русенски - копие; 2. Заповед № 150/02.04.2014 г. на кмета на община Ветово относно образуване на избирателна секция № 19 05 00 018 - с. Смирненски, община Ветово -копие; 3. Протокол № 2/13.04.2014 г. на РИК в Деветнадесети район - Русенски - копие; 4. Писмо изх. № 2/13.04.2014 г. на РИК в Деветнадесети район - Русенски, до кмета на община Ветово - копие; 5. Писмо вх. №28/14.04.2014 г. на РИК в Деветнадесети район - Русенски, от кмета на община Ветово - копие; 6. Протокол № 3/14.04.2014 г. на РИК в Деветнадесети район - Русенски - копие; 7. Решение № 7-ЕП  от 14.04.2014 г. на РИК в Деветнадесети район - Русенски, с особено мнение - 2 бр. - копие.

Централната избирателна комисия намира подаденото възражение с вх. № ЕП-10-46/17.04.2014 г. за допустимо като подадено в срок, но неоснователно поради следните съображения: При прегледа на всички материали, съдържащи се в преписката, се установи следното: С възражение вх. № 24/11.04.2014 г. до РИК в Деветнадесети район - Русенски, Баки Солак - общински председател на ПП „ДПС" - Ветово, възразява срещу Заповед №150/ 02.04.2014 г. на кмета на община Ветово, с която според него СИК №18 в с.Смирненски, община Ветово, област Русе, е с местонахождение в частен имот (с.Смирненски, ул. „Захари Стоянов" № 5 - бивши магазин) и счита, че е възможен алтернативен вариант, при който да не остане сянка на съмнение от наличието на частен интерес, касаещ провеждането на предстоящите избори за Европейски парламент.

На свое заседание на 13.04.2014 г. РИК в Деветнадесети район - Русенски, е обсъждала горепосоченото възражение, като е взето протоколно решение за изискване на допълнителна информация от кмета на община Ветово относно датата на обявяване на Заповед № 150 от  02.04.2014 г. с оглед преценката на допустимостта на възражението и дали същото е подадено в срок. С писмо с изх. № 2 от 13.04.2014 г. РИК в Деветнадесети район - Русенски, изисква от кмета на община Ветово да предостави доказателства относно обявяването на Заповед №150 от  02.04.2014 г. съобразно разпоредбите на Изборния кодекс. С писмо изх. № 25-04-2 от 14.04.2014 г. кметът на община Ветово отговаря на РИК в Деветнадесети район - Русе, че Заповед № 150 от 02.04.2014 г. е издадена на 02.04.2014 г. и е обявена в същия ден на информационното табло в община Ветово, като същата е обявена на информационните табла и от кметствата в гр. Глоджево, с. Смирненски, с. Писанец.

На свое заседание на 14.04.2014 г. РИК в Деветнадесети район - Русенски, след проведени разисквания приема Решение № 7-ЕП от 14.04.2014 г., с което оставя без разглеждане възражението на Баки Солак - общински председател на ПП „ДПС" - Ветово, тъй като същото е подадено извън 3-дневния срок по чл. 8, ал. 4. Недоволен от това решение на РИК в Деветнадесети район - Русенски, Баки Басри Солак оспорва същото пред ЦИК, като навежда доводи за неправомерност на заповедта на кмета на община Ветово за образуване на СИК на територията на общината, тъй като в нея не били упомената срокове за обжалване.

На второ място счита, че местонахождението на СИК в частен дом при достатъчно налични възможности за разполагането й в сграда -общинска собственост, създава условия за опорочаване на изборните резултати с оглед партийните симпатии и общественото положение на собственика на имота. На следващо място счита, че промяната на местоположението на СИК затруднява избирателите със своята отдалеченост от техните домове. И на последно място твърди, че сградата, в която традиционно се разполагала въпросната СИК, била годна за експлоатация, собствеността й била общинска и в момента нямала други предназначения.

Централната избирателна комисия намира подадената в срок жалба за допустима, но разгледана по същество - за неоснователна.

Централната избирателна комисия счита, че обжалваното Решение № 7-ЕП от 14.04.2014 г. на РИК в Деветнадесети район - Русенски, е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила. Правилно РИК в Деветнадесети район - Русенски, е решила да остави без разглеждане възражението на Баки Солак - общински председател на ПП „ДПС" - Ветово, с вх. № 24 от 11.04.2014 г., тъй като същото е било подадено извън 3-дневния срок по чл. 8, ал. 4 от ИК. Видно от писмо вх. № 28/14.04.2014 г. на РИК в Деветнадесети район - Русенски, Заповед № 150/02.04.2014 г. на кмета на община Ветово е издадена на 02.04.2014 г. и е обявена публично на същия ден съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 4 ИК. Същата е могла да бъде оспорвана от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред районната избирателна комисия - чл. 8, ал. 4, изречение 2 от ИК. Видно от входящия номер на възражението на Баки Солак в РИК в Деветнадесети район - Русенски, същото е подадено на 11.04.2014 г., т.е. след изтичането на предвидения в чл. 8, ал. 4 , изр. 2 от ИК срок, който в конкретния случай е бил 05.04.2014 г.

Централната избирателна комисия не споделя изразеното в двете особени мнения становище, че следва да се приложат общите разпоредби на АПК, касаещи сроковете за обжалване на индивидуалните административни актове, тъй като Изборният кодекс е специален по отношение на АПК и само когато в него няма изрична уредба, едва тогава се прилагат субсидиарно разпоредбите на АПК.

По изложеното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 7-ЕП от 14.04.2014 г. на РИК в Деветнадесети район -Русенски, като правилно и законосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения