Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2183-НР
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Емил Петров Иванов

Постъпило е заявление, заведено под № 10 от инициативен комитет от 21 лица в състав: Анелия Петкова Иванова, Андреа Андрианова Цветанова, Робърт Андриан Станков, Габриела Деян Иванова, Цветослав Валентинов Ценков, Мартино Барбетта, Ивайло Руменов Петров, Тодор Станимиров Тодоров, Петьо Венциславов, Борисов, Петър Бориславов Илиев, Мартин Емилов Бечев, Мартин Желев Костов, Владимир Ангелов Мишев, Емилия Димитрова Кузманова, Борис Венелинов Базов, Димитър Петров Григоров, Чавдар Любенов Ценов, Анжела Красимирова Христова, Иво Владимиров Нетов, Любомир Цветанов Нинков, Емил Петров Иванов, за регистрирането им за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Емил Петров Иванов. Заявена е алтернативна позиция на въпроса на референдума, - „НЕ" със следните съображения: „Не подкрепяме въвеждането на възможност за гласуване и дистанционно по електронен път в изборите и референдумите, защото няма как да се гарантира тайната на вота и ще се предоставят нови възможности за изборната търговия на гласове".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларации по образец (Приложение № 38-НР от книжата за национален референдум), подписани от всеки член на инициативния комитет, че отговарят на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларации по образец (Приложение № 39-НР от книжата за национален референдум), подписани от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработват и предоставят личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; банково удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 3500 лица, и в структуриран електронен вид; информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет. Регистрацията се извършва при условие на неприключила процедура на списъците, подкрепящи Инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с алтернативна позиция на въпроса на националния референдум - „НЕ", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Регистрацията се извършва при условия на неприключила процедура на проверката на списъците, подкрепящи инициативния комитет.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. в състав:

 

1. Анелия Петкова Иванова
2. Андреа Андрианова Цветанова
3. Робърт Андриан Станков
4. Габриела Деян Иванова
5. Цветослав Валентинов Ценков
6. Мартино Барбетта
7. Ивайло Руменов Петров
8. Тодор Станимиров Тодоров  
9. Петьо Венциславов Борисов
10. Петър Бориславов Илиев
11. Мартин Емилов Бечев
12. Мартин Желев Костов
13. Владимир Ангелов Мишев
14. Емилия Димитрова Кузманова
15. Борис Венелинов Базов
16. Димитър Петров Григоров
17. Чавдар Любенов Ценов
18. Анжела Красимирова Христова
19. Иво Владимиров Нетов
20. Любомир Цветанов Нинков
21. Емил Петров Иванов - представител на ИК

 

в алтернативната позиция на въпроса на референдума на 25 октомври 2015 г. - „НЕ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения