Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2170-НС
София, 5 март 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 1991-НС от 5 февруари 2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 97 и чл. 110 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ДОПЪЛВА Решение № 1991-НС от 5 февруари 2021 г., като създава нова т. 11:

„11. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19, членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 2 от настоящото решение.“

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1991-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения