Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 217-ЕП
София, 22 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Христо Генев Генев в качеството му на пълномощник на съпредседателите Андрей Николаев Ковачев и Петко Костадинов Ковачев - представляващи партията, заведено под № 22 на 22 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите: Атанас Георгиев Чобанов, Даниела Стоянова Божинова, Борислав Димитров Сандов, Наталия Петрова Димитрова-Попова, Андрей Христов Ралев, Калина Тодорова Павлова, Андрей Николаев Ковачев, Гергана Николаева Томова, Петко Димитров Цветков, Аглика Павлова Георгиева, Любомир Йорданов Попйорданов, Албена Симеонова Върбанова, Костадин Стефанов Деянов, Лилия Атанасова Тамамджиева, Николай Янков Сиджимов, Милена Христова Маринчева и Татяна Грибинча

Към предложението са приложени следните документи:

- пълномощно от съпредседателите Андрей Николаев Ковачев и Петко Костадинов Ковачев - представляващи политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ", с което е упълномощен Христо Генев Генев;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.

Списъкът на предложените за регистрация кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" е предаден с писмо с изх. № ЕП-04-03-57 от 22.04.2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в МРР (ГД „ГРАО") за извършване на проверка дали посочените в листата лица отговарят на условията по чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 09.04.2014 г. на ЦИК. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на кандидатската листа е в условията на неприключила процедура.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България" на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

 

1. Атанас Георгиев Чобанов
2. Даниела Стоянова Божинова
3. Борислав Димитров Сандов
4. Наталия Петрова Димитрова-Попова
5. Андрей Христов Ралев
6. Калина Тодорова Павлова
7. Андрей Николаев Ковачев
8. Гергана Николаева Томова
9. Петко Димитров Цветков
10. Аглика Павлова Георгиева
11. Любомир Йорданов Попйорданов
12. Албена Симеонова Върбанова
13. Костадин Стефанов Деянов
14. Лилия Атанасова Тамамджиева
15. Николай Янков Сиджимов
16. Милена Христова Маринчева
17. Татяна Грибинча

 

издигнати и подредени в кандидатска листа от ПП„ЗЕЛЕНИТЕ".

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения