Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2169-НС
София, 16 март 2013 г.

ОТНОСНО: условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната, образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за избиране на народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл.3, ал.1, чл. 26, ал. 1, т. 4, чл. 39, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 44, 74, 75, 184, 189, чл. 195, ал. 3, чл. 197, ал. 7, чл. 197а, ал. 4, чл. 232 и § 6, т. 6 и т. 7 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Образуване на избирателни секции извън страната

1. При произвеждане на изборите за народни представители гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани извън територията на Република България се извършва в избирателни секции при спазване на изискванията на Изборния кодекс.

2. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно трябва да поискат съгласието на приемащата държава за:

2.1. произвеждане на избори за народни представители;

2.2. разкриване на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства на Република България;

2.3. разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства - само когато законодателството на приемащата държава изрично допуска това;

2.4. разкриване на избирателни секции в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик - само когато законодателството на приемащата държава изрично допуска това.

3. Ръководителят на дипломатическото и консулско представителство уведомява незабавно Министерството на външните работи за получения отговор от приемащата държава, както и за постъпилите откази и кои точки от 2.1. до 2.4. засягат.

4. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия за предоставеното от държавите съгласие за произвеждане на избори на тяхна територия от българска страна, както и за постъпилите откази и кои точки от 2.1. до 2.4. засягат.

5. При съгласие на приемащата държава ръководителите на дипломатическите и консулски представителства на Република България образуват избирателни секции при спазване на законодателството на съответната държава и на Изборния кодекс.

6. В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образува избирателна секция при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 11.04.2013 г. (30 дни преди изборния ден).  

7. В населените места, където няма дипломатическо или консулско представителство, избирателна секция се образува при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 11.04.2013 г. (30 дни преди изборния ден).

8. Всеки ръководител на дипломатическо и консулско  представителство не по-късно от 18.04.2013 г. (23 дни преди изборния ден) предоставя на Централната избирателна комисия чрез Министерството на външните работи информация за постъпилите заявления за гласуване извън страната по населени места. Информацията се изпраща на специално определен електронен адрес на комисията.

Информацията включва броя на постъпилите заявления и изразените в тях предпочитания в кое населено място заявителите желаят да гласуват.

9. Централната избирателна комисия не по-късно от 20.04.2013 г. (21 дни преди изборния ден) определя с решение населените места, в които ще се образуват избирателни секции при съобразяване на получените отговори от приемащите държави и броя подадени заявления за съответните населени места.

Решението се изпраща на Министерството на външните работи и се публикува на интернет страниците на министерството и на съответното дипломатическо и консулско представителство в съответната държава.

10. В изпълнение на решението по т. 9 на ЦИК ръководителите на дипломатическите и консулски представителства образуват избирателни секции в тези населени места не по-късно от 20.04.2013 г. и определят техните адреси, за които уведомяват ЦИК незабавно.

11. Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват по чл. 74, ал. 4 от ИК, е повече от 1000, се образува нова избирателна секция.

 

ІІ. Съставяне и изготвяне на избирателните списъци за гласуване извън страната

12. Български гражданин, навършил 18-годишна възраст към изборния ден включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, който желае да гласува извън страната, може да заяви това не по-късно от 11.04.2013 г. включително (30 дни преди изборния ден) по един от следните начини:

а) в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 21 от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно заявление може да е вписано само едно лице;

или

б) чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия определя с отделно решение формата, условията и реда за попълване на електронното заявление.

Приложение № 21 от изборните книжа, представляващо образеца на заявлението по чл. 44, ал. 2 от ИК, не може да бъде използвано за подаване на електронно заявление чрез интернет страницата на ЦИК или чрез електронната поща на ЦИК и се използва като изборна книга единствено за заявяване на желание за гласуване извън страната до дипломатическите или консулските представителства на Република България.

13. В заявлението избирателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което желае да гласува.

14. Всеки желаещ да гласува избирател подава отделно заявление. В едно заявление може да бъде вписано само едно лице.

15. Постъпилите по реда на т.12, буква „б" електронни заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

16. Централната избирателна комисия изпраща информацията по т. 12, буква „б", постъпила през интернет страницата й, до Министерството на външните работи. Министерството на външните работи обобщава данните по отделни държави и ги изпраща до ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства на Република България за вписване на лицата в избирателните списъци за гласуване извън страната.

17. Ръководителят на дипломатическото или консулско представителство съставя избирателен списък на лицата, заявили желание да гласуват извън страната (Приложение № 5 от изборните книжа) поотделно за всяка избирателна секция.

В случаите когато в едно населено място се образуват повече от една избирателна секция, ръководителят на дипломатическото или консулското представителство съставя избирателен списък за всяка отделна секция, като по възможност се съобразява с адресите на пребиваване на включените в съответния списък избиратели.

Непосредствено под името на последния избирател се поставя хоризонтална черта и ръководителят на дипломатическото или консулско представителство се подписва.

18. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

19. В избирателните списъци по т. 17 (Приложение № 5 от изборните книжа) се вписват по азбучен ред имената на избирателя и заявеният от него постоянен адрес в Република България.

В графата „Име" се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.

20. Графите за вписване на единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност остават празни и се попълват от секционните избирателни комисии.

21. Избирателните списъци на лицата, заявили желание да гласуват извън страната („ЗА ОБЯВЯВАНЕ" - Приложение № 5 от изборните книжа), се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 23.04.2013 г. (18 дни преди изборния ден) на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно и се отразяват на интернет страницата и при изготвяне на избирателния списък за съответната секция.

22. Избирателните списъци по т. 21 („ЗА ОБЯВЯВАНЕ") съдържат трите имена на избирателя, както и номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласува.

23. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в избирателния списък по т.21 по единен граждански номер.

24. Лицата, които не са вписани в избирателния списък по т.21, могат да обжалват невписването им в срок до 3 (три) дни от публикуването на списъка.

Жалбата се подава до Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Жалбата трябва да съдържа: собствено, бащино и фамилно име на жалбоподателя; единен граждански номер; адрес на пребиваване в съответната държава; телефонен номер и електронен адрес за връзка; изложение на твърденията за подаване на заявление и доказателства в подкрепа на твърденията.

Жалбата се подава в Централната избирателна комисия на адрес в гр. София, пл. „Княз Александър I" №1, на e-mail: [email protected] или на факс: +359 2 986 17 29.

25. Ръководителите на дипломатическите и консулски представителства и Централната избирателна комисия изпращат до Министерството на външните работи информация, съдържаща трите имена, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български граждани.

26. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави и от Централната избирателна комисия до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството веднага, но не по-късно от 26.04.2013 г. (15 дни преди изборния ден), за да бъдат заявителите по т. 12, букви „а" и „б" заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България.

 

ІІІ. Предаване на изборни книжа и материали

27. Председателят и секретарят на секционна избирателна комисия извън страната получават изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1 от Изборния кодекс от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или от оправомощен от него представител с протокол по образец (Приложение № 84 от изборните книжа).

28. Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Размерът и видът на таблото са определени с Решение № 2162-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК.

 

ІV. Изборен ден

29. Изборният ден извън страната започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.

30. В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец (Приложение № 22 от изборните книжа).

31. Невключени в избирателните списъци по т. 17 български граждани с избирателни права, явили се да гласуват в изборния ден, се вписват  от секционната избирателна комисия в избирателния списък след чертата и се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност и декларация по образец (Приложение № 22 от изборните книжа).

32. Секционната избирателна комисия вписва в избирателния списък под чертата следните данни на избирателя от документа му за самоличност - три имена, ЕГН,  номер и вид на документа за самоличност и постоянен адрес в Република България, след което избирателят се подписва в избирателния списък.

В случай че в документа за самоличност не фигурира постоянен адрес на избирателя в Република България, той се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация (Приложение № 22 от изборните книжа).

33. Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.

Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия, която вписва в графа „Забележки" на избирателния списък номера и датата на издаването му.

Върху удостоверението член на СИК отбелязва, че лицето е гласувало, датата на гласуването и номера на избирателната секция.

След като избирателят положи подписа си в избирателния списък, членът на секционната избирателна комисия му връща удостоверението.

34. При гласуване и установяване на резултатите от него в изборните помещения могат да присъстват представители на партиите и коалициите от партии, включени в бюлетината за гласуване, наблюдатели и български журналисти, без да пречат на процеса на гласуване и работата на секционната избирателна комисия.

Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство може да покани чуждестранни журналисти и официални представители на приемащата държава.

35. Когато в 20,00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

36. Негласувалите избиратели по т. 35 предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 часа, но не по-късно от 21,00 часа.

37. Списъкът от имена на избиратели, вписани от секционната избирателна комисия в избирателния списък след чертата, се подписва от председателя и от секретаря на СИК и се подпечатва.

38. След приключване на гласуването неизползваните бюлетини се опаковат и пакетите се запечатват в присъствието на членовете на СИК, след което се отваря избирателната урна за отчитане на резултатите от гласуването. След определяне на резултатите от гласуването изборните книжа и бюлетините се опаковат отделно, запечатват се и пакетът/ите се подписва/т от членовете на СИК.

 

V. Изпращане на резултатите от гласуването

39. На 11 май 2013г. (деня преди изборния ден) ръководителите на дипломатическите и консулските представителства изпращат в ЦИК незабавно, но не по - късно от 24,00 часа местно време:

а) сканиран подписания протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 84 от изборните книжа);

б) сканиран подписания протокол за предаване на избирателния списък (Приложение № 77 от изборните книжа).

Централната избирателна комисия изпраща потвърждение за получените документи по букви „а" и „б".

40. Председателят на СИК изпраща незабавно, но не по-късно от 24,00 часа местно време резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез:

а) протокол-грама с резултатите от изборите по утвърден от ЦИК образец;

б) сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия (Приложение № 87 от изборните книжа);

в) сканиран екземпляр от избирателния списък за гласуване извън страната (Приложение № 5 от изборните книжа);

41. Когато председателят отсъства, задължението за изпращане на документите по т. 40 е на секретаря на СИК, а когато отсъстват и председателят, и секретарят - на определен с решение на комисията неин член.

42. Лицата по т. 40, съответно по т. 41, изчакват потвърждение от ЦИК за получаване на документите по т. 40.

43. Изборните книжа и материали от гласуването, както и секционният протокол, се изпращат от секционните избирателни комисии извън страната чрез дипломатическото или консулското представителство по първата дипломатическа поща, но не по - късно от 26 май 2013 г. (14 дни след изборния ден) до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия.

Членовете на СИК опаковат изборните книжа и материали в торби, които се завързват. Връзките се запечатват с хартиена лента, подписана от всички членове на СИК и подпечатана с печата на СИК, така че да не позволява развързването на торбата.

Kогато избирателната секция се намира на далечно разстояние от най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България, приемно-предаването на изборните книжа и материали от проведеното гласуване може да се извърши от оправомощено със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство лице.

44. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени и без да се нарушава целостта на пратката.

45. Получените от ЦИК изборни книжа и материали се съхраняват до следващите избори за народни представители, след което се предават за архивиране в Централния държавен архив.

 

VI. Публикуване на условията и реда за гласуване извън страната

46. Министърът на външните работи публикува на интернет страницата на Министерството на външните работи условията и реда за гласуване извън страната не по-късно от 18.03.2013 г.

47. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията и реда за гласуване извън страната не по-късно от 18.03.2013 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения