Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2167-НС
София, 4 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Дилян Стефанов Млъзев – кмет на община Елена, срещу решение № 45 от 26.02.2021 г. на РИК в Четвърти изборен район – Великотърновски

Постъпила е жалба с вх. № НС-06-39 от 01.03.2021 г. на ЦИК от Дилян Стефанов Млъзев – кмет на община Елена, срещу решение № 45 от 26.02.2021 г. на РИК в Четвърти изборен район – Великотърновски, с което се назначават съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Елена.

В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалваното решение на РИК – Велико Търново, по съображения, подробно изложени в жалбата.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:

За да е допустимо обжалването на решението на Районна избирателна комисия – Велико Търново, следва за жалбоподателя да е налице правен интерес от подаването на жалба, което се явява необходима процесуална предпоставка за разглеждането й по същество. В настоящия случай в изпълнение на разпоредбите на чл. 91, ал. 1 ИК и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК при кмета на община Елена са се провели консултации за съставите на СИК на територията й, като в консултациите са участвали парламентарно представени партии и коалиции, и такива, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент. За резултатите от проведените консултации е съставен протокол, съгласно който не е постигнато съгласие между участниците за съставите на СИК.

На основание чл. 91, ал. 7 ИК кметът на общината е изпратил до РИК протокола от проведените консултации на 22.02.2021 г., ведно с предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и другите изискуеми се документи. Въз основа на така постъпилата преписка РИК – Велико Търново, на основание чл. 91, ал. 12 ИК е назначила съставите на СИК в община Елена

Активно легитимирани субекти в случая да обжалват решението на РИК са партиите и коалициите, които са участвали в консултациите и съответно са направили предложение за съставите на СИК на територията на общината. Кметът на община Елена, който обжалва решението на РИК, не е от тази категория субекти. С оспореното решение не се нарушават или застрашават конкретни права и интереси на кмета на общината, нито пък след отмяната на решението ще настъпят благоприятни правни резултати, тъй като право да предлагат членове на СИК имат само горепосочените субекти.

В този смисъл кметът на община Елена няма правен интерес от обжалване, тъй като не е адресат на обжалваното решение и по никакъв начин то не засяга неговите права и интереси.

Поради изложените съображения ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваното решение на РИК – Велико Търново, се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Дилян Стефанов Млъзев – кмет на община Елена, срещу решение № 45 от 26.02.2021 г. на РИК в Четвърти изборен район – Великотърновски, с което се назначават съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Елена.

Решението на РИК – Велико Търново, подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново, чрез РИК – Велико Търново, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения