Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2148-МИ/НР
София, 12 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

По жалба на Валери Симеонов Симеонов в качеството му на представляващ коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" срещу Решение № 1855-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК е постановено Решение № 9411 от 12.09.2015 г. на Върховния административен съд по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК.

Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК за назначаване на ОИК в община Неделино, област Смолян, при спазване на указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. Върховният административен съд е приел, че разпоредбата на чл. 75, ал. 11 от ИК оправомощава ЦИК при липса на постигнато съгласие между политическите сили да назначи ОИК в община Неделино по направените предложения на партиите и коалициите, което включва и назначаването на съответните лица на ръководни постове, като изложи мотиви относно приемане на една от двете представени кандидатури.

От протокола от 25 август 2015 г. за проведените консултациите за съставяне на Общинската избирателна комисия в община Неделино е видно, че между участвалите парламентарно представени партии и коалиции не е било постигнато съгласие относно разпределението на местата в ръководството на общинската избирателна комисия. Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на партия „ДПС", от представителя на партия „Атака" и от представителя на коалиция „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)". Приложени са особени мнения от упълномощените представители на партия „ДПС" и коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО". За председател на ОИК в община Неделино е било направено предложение от упълномощения представител на партия „ГЕРБ" да бъде назначен Златко Емилов Халваджиев с висше образование, специалност „Право".

След провеждане на консултациите при кмета на община Неделино е депозирано ново предложение с вх. № 92-00-214/28.08.2015 г. от упълномощения представител на партия „ГЕРБ", съгласно което е оттеглено предложението за Златко Емилов Халваджиев за председател, и вместо него е предложен Росен Алексиев Стоянов с висше образование, специалност „Управление на социално-политическите дейности".

При провеждане на консултациите е постъпило предложение от упълномощения представител на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" за председател да бъде назначен Евгени Митков Велков с висше образование, специалност „Право".

При обсъждане на двете предложения за назначаване на председател на ОИК в община Неделино Централната избирателна комисия съобрази, че освен висшето образование е от значение опита на предложените кандидати при осъществяване на управленски дейности. Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема за подходящо за длъжността председател направеното предложение за Росен Алексиев Стоянов, специалност „Управление на социално-политическите дейности".

Централната избирателна комисия приема за обосновано решението за назначаване на заместник-председател и секретар на ОИК при първоначалното обсъждане на направените предложения и постановяване на отмененото от ВАС Решение № 1855-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК. Доколкото в отменителното Решение № 9411 от 12.09.2015 г. по адм.д. № 10188/2015 г. на Върховния административен съд по описа на Четвърто отделение на ВАС не са дадени указания за излагане на мотиви относно осъществения избор на заместник-председател и секретар, Централната избирателна комисия не намира за необходимо да излага допълнително такива.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Алексиев Стоянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Иванова Беширова
СЕКРЕТАР: Захаринка Младенова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Стойкова Личева
Стойко Митков Минчев
Марияна Людмилова Германова
Лазар Младенов Бабачев
Евгений Митков Велков
Искра Здравкова Войводова
Румяна Стефанова Караиванова
Даниела Юриева Дуганова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения