Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2141-ПВР/МИ
София, 27 февруари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпили са предложения с вх. № 162/27.02.2013 г.. от Баки Басри Солак - председател на ОбС на ПП „ДПС" - гр. Ветово, и вх. № 163/27.02.2013 г. от Димитър Денев Димитров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Ветово, област Русе. Предлага се на мястото на Тезджан Хамидова Ангелова - член на ОИК, да бъде назначен Ерол Зейти Юсеин и на мястото на Хатидже Мехмедова Узунова - член на ОИК, да бъде назначен Деню Димитров Денев. Към предложението са приложени: заявление от Тезджан Хамидова Ангелова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование на Ерол Зейти Юсеин и 2 бр. пълномощни; заявление от Хатидже Мехмедова Узунова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, заверено копие от липна карта и заверено копие от диплома за завършено висше образование на Деню Димитров Денев; 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Тезджан Хамидова Ангелова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Ерол Зейти Юсеин, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Хатидже Мехмедова Узунова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Деню Димитров Денев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения