Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2141-ПВР/МИ
София, 27 февруари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпили са предложения с вх. № 162/27.02.2013 г.. от Баки Басри Солак - председател на ОбС на ПП „ДПС" - гр. Ветово, и вх. № 163/27.02.2013 г. от Димитър Денев Димитров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Ветово, област Русе. Предлага се на мястото на Тезджан Хамидова Ангелова - член на ОИК, да бъде назначен Ерол Зейти Юсеин и на мястото на Хатидже Мехмедова Узунова - член на ОИК, да бъде назначен Деню Димитров Денев. Към предложението са приложени: заявление от Тезджан Хамидова Ангелова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование на Ерол Зейти Юсеин и 2 бр. пълномощни; заявление от Хатидже Мехмедова Узунова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, заверено копие от липна карта и заверено копие от диплома за завършено висше образование на Деню Димитров Денев; 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Тезджан Хамидова Ангелова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Ерол Зейти Юсеин, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Хатидже Мехмедова Узунова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Деню Димитров Денев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения