Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2137-НС
София, 26 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1992-НС от 5 февруари 2021 г. на ЦИК относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

С Решение № 1992-НС от 5 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия е определила условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

В бр. 11 от 09.02.2021 г. на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Съгласно § 1, чл. 28, ал. 6 от ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците при произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка с решение на Централната избирателна комисия броят на членовете на СИК извън страната може да бъде не по-малък от трима членове, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка чл. 11, ал. 1, чл. 12 - 17, чл. 20 - 22, чл. 31 - 33, чл. 101 - 110 и чл. 243 от Изборния кодекс и § 1, чл. 28, ал. 6 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1992-НС от 5 февруари 2021 г. на ЦИК относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г., както следва:

В раздел ІІ „Назначаване на секционните избирателни комисии извън страната“, т. 29 се допълва с нова подточка 29.3:

„29.3. с решение на ЦИК броят на членовете на СИК извън страната може да бъде не по-малък от трима членове, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1992-НС/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения