Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2137-НС
София, 26 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1992-НС от 5 февруари 2021 г. на ЦИК относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

С Решение № 1992-НС от 5 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия е определила условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

В бр. 11 от 09.02.2021 г. на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Съгласно § 1, чл. 28, ал. 6 от ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците при произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка с решение на Централната избирателна комисия броят на членовете на СИК извън страната може да бъде не по-малък от трима членове, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка чл. 11, ал. 1, чл. 12 - 17, чл. 20 - 22, чл. 31 - 33, чл. 101 - 110 и чл. 243 от Изборния кодекс и § 1, чл. 28, ал. 6 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1992-НС от 5 февруари 2021 г. на ЦИК относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г., както следва:

В раздел ІІ „Назначаване на секционните избирателни комисии извън страната“, т. 29 се допълва с нова подточка 29.3:

„29.3. с решение на ЦИК броят на членовете на СИК извън страната може да бъде не по-малък от трима членове, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1992-НС/

Календар

Решения

  • № 2439-НС / 09.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на фейсбук страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2438-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание

  • № 2437-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • всички решения