Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2130-МИ/НР
София, 12 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-127 от 11.09.2015 г. от Николай Карамфилов Узунов - председател на ОбС на БСП - Куклен, за промяна в ОИК - Куклен. Предлага се на мястото на Боряна Атанасова Семерджиева - зам.-председател на комисията, да бъде назначен Румен Асенов Узунов.

Към предложението са приложени: заявление от Боряна Атанасова Семерджиева за освобождаването й като зам.-председател на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Румен Асенов Узунов; заверено пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Куклен, област Пловдив, Боряна Атанасова Семерджиева.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Куклен, област Пловдив, Румен Асенов Узунов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Cевинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения