Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2130-МИ/НР
София, 12 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-127 от 11.09.2015 г. от Николай Карамфилов Узунов - председател на ОбС на БСП - Куклен, за промяна в ОИК - Куклен. Предлага се на мястото на Боряна Атанасова Семерджиева - зам.-председател на комисията, да бъде назначен Румен Асенов Узунов.

Към предложението са приложени: заявление от Боряна Атанасова Семерджиева за освобождаването й като зам.-председател на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Румен Асенов Узунов; заверено пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Куклен, област Пловдив, Боряна Атанасова Семерджиева.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Куклен, област Пловдив, Румен Асенов Узунов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Cевинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения