Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2125-МИ
София, 29 август 2023 г.

ОТНОСНО: откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и при евентуален втори тур за кметове, съгласно техническите спецификации, с две обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване  на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.

Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и деня  след изборите.

Мотивите за избор на горепосочената процедура са следните:

Дейностите по техническо и логистично осигуряване на машинното гласуване са от съществено значение за възможността на гражданите на Република България да упражнят своето всеобщо, равно и пряко избирателно право и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите.

Правомощията на Централната избирателна комисия (ЦИК) за организиране на конкретни избори се осъществяват след издаване на указа на президента на републиката за насрочването им. В този смисъл е и Решение № 7341 от 18 юни 2015 г. по адм. дело № 7021 по описа на ВАС.   В мотивите си съдът е посочил, че „датата на насрочване на съответния вид избор е материалната предпоставка за осъществяване правомощията на ЦИК във връзка с провеждане на съответния вид избор“.

В тази връзка всички дейности, свързани с организацията на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., включително и организацията за машинното гласуване, се осъществяват от ЦИК след издаване на Указ № 146 на президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.).

За осигуряване на машинното гласуване за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е необходимо да се извършат множество специфични дейности, в това число да бъде надграден софтуерът за гласуване със СУЕМГ, впоследствие да се параметризират бюлетините за всеки изборен район и да се инсталира в СУЕМГ удостоверения софтуер със съответните параметри за всяка изборна секция. Съгласно  чл. 213а от Изборния кодекс (ИК) задължително се извършва удостоверяване на съответните технически устройства за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 ИК в срок от 20 работни дни ( по см. на чл. 213а, ал. 4 ИК), считано от датата на предоставянето от ЦИК на техническите устройства за машинно гласуване (ТУМГ). Удостоверяването по чл. 213а ИК се извършва преди инсталирането на всички машини за гласуване за конкретния вид избор.

Срокът по чл. 213а, ал. 4 ИК е единственият в Изборния кодекс, определен в работни дни, и не кореспондира с останалите срокове в изборния процес, които са в календарни дни. Този срок реално съответства на почти цял календарен месец и за да бъде спазен, означава удостоверяването на съответствието да приключи в навечерието на изборния ден, което е практически невъзможно, а и недопустимо. Неговото определяне трябва да е съобразено с готовността за предаване на СУЕМГ с инсталиран в тях софтуер за гласуване, включително параметризиране на бюлетините за машинно гласуване, конкретно в случая за избори за общински съветници и за кметове. Обективно е невъзможно устройствата да се подготвят за удостоверяване, преди да са приключили дейностите по регистрация на партии и коалиции и промени в състава или наименованието им, регистрация на инициативни комитети, заличаване на регистрация, регистрация на кандидатски листи в съответните общинските избирателни комисии, определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината и т.н., които дейности се извършват между 45 и 27 дни преди изборния ден. От друга страна, следва да се има предвид, че броят на избирателните секции, в които ще се проведе машинно гласуване  по см. на чл. 212 ИК в изборите на 29 октомври 2023 г. и при евентуален втори тур за кметове, са неуточнени към момента на обявяване на обществената поръчка, неясен към този момент е и точния брой на СУЕМГ, с които ще се проведе машинното гласуване в съответните избирателни секции, разстоянията/избирателните секции, до които ще се транспортират СУЕМГ, за да бъдат подготвени за гласуване в изборния ден.  

Всичко посочено по-горе са аргументи за невъзможността за определяне на точни параметри в техническите спецификации, включително и сроковете за извършване на дейностите, което безспорно обоснова извода, че обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори за изясняването им, за да се осигури произвеждането на  машинното гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., което обуславя избора на този вид процедура по ЗОП.

Предвид кратките срокове, съобразявайки прилагането на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както и конкретизирането на регистрациите на кандидатските листи, определяне на секциите за гласуване и др.  в срокове между 45 и 27 дни преди изборния ден, необходимостта от извършване на дейностите за осигуряване  на машинното гласуване не може да бъде удовлетворена без приспособяването на налични решения.

Освен горепосоченото при вземането на решение за избор на процедура, комисията е съобразила, че обществената поръчка не може да бъде възложена без предварително договаряне поради особени рискове или обстоятелства, свързани с нейния характер, сложност, правни и финансови въпроси (към настоящия момент не е взето решение на Министерския съвет за определяне разходите за насрочените избори), както и че техническите спецификации не могат да бъдат установени с достатъчна точност относно техническите изисквания и срокове по изпълнението им.

Провеждането на открита или ограничена процедура по ЗОП в случая би подложило на риск осъществяването на машинното гласуване в горепосочените избори и би поставило Комисията в неизпълнение на основната й функция да изпълни задължението си да организира произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, като осигури възможност за избирателите да гласуват с хартиена бюлетина или с бюлетина от машинно гласуване в секциите, с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК.

С цел осигуряване на ефективност при разходване на публичните средства и спазване принципите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за свободна конкуренция и равнопоставеност на участниците в обществената поръчка, Централната избирателна комисия е преценила предметът на поръчката да бъде разделен на обособени позиции. Поради горното дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване не могат да бъдат разделяни на отделни обществени поръчки предвид взаимната свързаност и последователност на същите, които следва да се извършат, за да се гарантира успешното провеждане на машинно гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., а така също и поради кратките срокове за осъществяването им, което императивно се извършва и под контрола на ЦИК съгласно Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1, чл. 212, чл. 213а, ал. 2 във вр. с чл. 213, ал. 3, чл. 428  и чл. 73, ал. 2, т. 1, буква „в“  и буква „г“,  чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 76 от Закона за обществените поръчки  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

 1. ОТКРИВА състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет„Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и при евентуален втори тур за кметове, съгласно техническите спецификации, с две обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване  на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.

Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и и деня  след изборите.

2. Техническите спецификации по обособени позиции са, както следва:

- по обособена позиция № 1 – Приложение № 1;

- по обособена позиция № 2 – Приложение № 2

3. ОДОБРЯВА документация и обявление за откриване на процедурата.

4. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на  8 310 000 лв. (осем милиона триста и десет хиляди) без включен ДДС, или в размер на 9 972 000 лв. (девет милиона деветстотин седемдесет и две хиляди) с включен ДДС.

Прогнозна стойност по обособена позиция № 1 е в размер на 4 940 000 лв. (четири милиона девестотин и четиридесет хиляди) без включен ДДС или в размер на 5 928 000 лв. (пет милиона деветстотин двадесет и осем хиляди) с вкл. ДДС.

Прогнозна стойност по обособена позиция № 1 при евентуален втори тур за кметове е в размер 2 600 000 лв. (два милиона и шестстотин хиляди) без включен ДДС или в размер на 3 120 000 лв. (три милиона сто и двадесет хиляди) с вкл. ДДС.

Опция по обособена позиция № 1

Цената за евентуален втори тур се определя на база ценовото предложение за реално изпълнени дейности   и отчитане на броя СУЕМГ, с които е проведено машинно гласуване.

Прогнозна стойност по обособена позиция № 2 е в размер на 505 000 лв. (петстотин и пет хиляди) без включен ДДС или в размер на 606 000 лв. (шестстотин и шест хиляди) с вкл. ДДС.

Прогнозна стойност по обособена позиция № 2 при евентуален втори тур за кметове е в размер 265 000 лв. (двеста шестдесет и пет хиляди) без включен ДДС или в размер на 318 000 лв. (триста и осемнадесет хиляди) с вкл. ДДС.

При евентуален втори тур за кметове като прогнозно количество избирателни секции може да се приеме количеството до 5000 бр. СУЕМГ за транспортиране.

Опция по обособена позиция № 2

Заплащането при евентуален втори тур ще бъде на реално извършените дейности по единична цена, съгласно Ценовото предложение по постигнатите договорености и е предвидено като опция по горепосочената особена позиция на обществената поръчка.    Цената ще бъде определена на база на разходите за извършените дейности на 29 октомври 2023 г. пропорционално на броя на избирателните секции при евентуален втори тур за кметове.

5. При сключване от Централната избирателна комисия на договор в съответствие с предмета на обществената поръчка за всяка от обособените позиции необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. Договорите ще се сключат под условие в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на обявяване на процедурата няма осигурено финансиране.

6. Гаранция за изпълнение за всяка от обособените позиции.

6.1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, се представя от поканения участник при подписване на договора в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

6.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума по сметка на Централната избирателна комисия: Българска народна банка, IBAN: BG85BNBG96613300107003, BIC: BNBGBGSD;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Текстът на банковата гаранция и застраховката се съгласува с възложителя.

6.3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

6.4. В случай че се представя банкова гаранция или застраховка, същата следва да е със срок на валидност 60 (шестдесет) дни след приключване на договора и приемане на работата.

6.5. При представяне на гаранцията изрично се посочва предметът на обществената поръчка, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение.

6.6. Поканеният участник избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

6.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

7. Критерий за възлагане:

- за обособена позиция № 1 е по чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП „Оптимално съотношение качество/цена“;

- за обособена позиция № 2 е по чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП „Най-ниска цена“.

8. Определя за отговорни длъжностни лица Рени Кирилова и Милена Радославова – главни юрисконсулти в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения