Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2103-НС
София, 17 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“, подписано от Васил Иванов Точков в качеството му на представляващ партията, заведено под № 30 на 17 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 09.02.2021 г. от СГС, VI-6 състав, по ф.д. № 603/2016 г.

2. Удостоверение № 48-00-356 от 16.02.2021 г. на Сметната палата за подадени годишни финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

3. Образец от подписа на представляващия партията.

4. Образец от печата на партията.

5. Вносна бележка, издадена от „Юробанк България“ АД от 17.02.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

6. Удостоверение за актуална банкова сметка на сдружение „Отечествен съюз“.

7. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3147 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“.

Не е представен структуриран електронен вид на списъка на технически носител, както и липсва удостоверение за актуална банкова сметка по чл. 133, ал. 3, т. 7 ИК, имената и длъжностите на лицата по чл. 133, ал. 3, т. 8 ИК.

От представените документи е видно, че не са изпълнени условията по чл. 133, ал. 3, т. 5, 7 и 8 от Изборния кодекс.

Предвид обстоятелството, че заявлението е представено в Централната избирателна комисия в 17.00 ч. на 17.02.2021 г. Централната избирателна комисия не е дала указания за отстраняване на установените непълноти в заявлението по реда на чл. 134, ал. 2 ИК.

Предвид изложеното на основание чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5, 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения