Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2071-МИ/НР
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Белово, област Пазарджик

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-294 от 09.09.2015 г. от ОИК в община Белово, с приложено заявление от Спаска Георгиева Златанова - член на ОИК в община Белово, и предложение от Кузман Атанасов Маринков - упълномощен представител на коалиция „Реформаторски блок" с предложение на мястото на Спаска Георгиева Златанова да бъде назначена Йорданка Стоянова Кръстева.

Към писмото са приложени: заявление от Спаска Георгиева Златанова да бъде освободена като член на ОИК в община Белово; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Йорданка Стоянова Кръстева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Белово, област Пазарджик, Спаска Георгиева Златанова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Белово, област Пазарджик, Йорданка Стоянова Кръстева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения