Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2070-МИ/НР
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Общинска избирателна комисия в община Ихтиман, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-299 от 9 септември 2015 г. е постъпило предложение за промяна в състава на ОИК в община Ихтиман. Приложено е заявление от Цанка Колева Кючукова-Стаменова - член на ОИК Ихтиман за освобождаване от състава и заявление от Маргарита Иванова Петкова, упълномощен представител на ПП БСП лява България на мястото на Цанка Колева Кючукова-Стаменова да бъде назначен Борислав Николов Колев.

Към писмото са приложени: заявление от Цанка Колева Кючукова -Стаменова да бъде освободена като член на ОИК в община Ихтиман; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Борислав Николов Колев .

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ихтиман, Софийска област Цанка Колева Кючукова - Стаменова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Ихтиман, Софийска област, Борислав Николов Колев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения