Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2042-НС
София, 12 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София-град с вх. № НС-05-7\18 от 05.02.2021 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК 24 – София. Към писмото са представени протокол от 04.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

В проведените консултации не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. и Решение № 1986-НС от 04.02.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Генчева Георгиева ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Добрев Иванов ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Розалинов Пунчев ЕГН
СЕКРЕТАР: Благомира Димитрова Андонова ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Евгений Кирилов Пепелянков ЕГН
  Елена Маркова Балджиева ЕГН
  Емилия Павлова Алексиева ЕГН
  Любомир Иванов Ковачев ЕГН
  Марио Спасимиров Пешев ЕГН
  Снежана Младенова Кондева ЕГН
  Илия Константинов Илиев ЕГН
  Бойчо Цветков Момчилов ЕГН
  Николай Йорданов Белалов ЕГН
  Георги Христов Кюркчиев ЕГН
  Калоян Любомиров Малинов ЕГН
  Георги Константинов Димитров ЕГН
  Васил Светославов Христов ЕГН
  Красимира Маринова Шабанова ЕГН
  Велин Ангелов Пеев ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения