Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2040-ПВР/МИ
София, 24 септември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-911 от 21.09.2012 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Куклен, област Пловдив, Добрин Миладинов, за назначаване на Стойна Георгиева Згурова за член на комисията на мястото на Костадин Кирилов Грозданов, назначен за председател на ОИК - Куклен, с Решение № 1732-ПВР/МИ от 22 март 2012 г. на ЦИК. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Стойна Георгиева Згурова; пълномощно от Бойко Методиев Борисов в полза на Димитър Николов Лазаров и пълномощно от Димитър Николов Лазаров в полза на Добрин Стефанов Миладинов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Куклен, област Пловдив, Стойна Георгиева Згурова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения