Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2033-ПВР/МИ
София, 19 септември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Божурище, Софийска област, назначена с Решение № 239-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-909 от 14.09.2012 г. от Станимир Жарков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Божурище, за промяна в състава на ОИК - Божурище, Софийска област. Предлага се на мястото на Атанас Георгиев Мусорлиев - председател на ОИК, да бъде назначена Татяна Калоева - досегашен член на ОИК, и на мястото на Татяна Калоева да бъде назначен Валентин Георгиев. Приложена е молба от Атанас Мусорлиев за освобождаването му като председател на ОИК - Божурище.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Божурище, Софийска област, Атанас Георгиев Мусорлиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Божурище, Софийска област, Татяна Василевна Калоева, ЕГН ..., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Божурище, Софийска област, Валентин Иванов Георгиев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения