Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2023-НС
София, 11 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Кюстендил с вх. № НС-05-7\17 от 05.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 04.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцеслав Благоев Механджийски ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Миладинова Златкова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Йорданова Петрова ЕГН
СЕКРЕТАР: Симеонка Еленова Велкова-Манова ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Диана Георгиева Джоглева-Стамболийска ЕГН
  Ивайло Радойчев Анастасов ЕГН
  Таня Каменова Атанасова-Здравкова ЕГН
  Десислава Василева Костадинова-Стоянова ЕГН
  Мария Георгиева Чомакова ЕГН
  Цветанка Емилова Харалампиева ЕГН
  Мария Димитрова Чочова ЕГН
  Надежда Иванова Станимирова ЕГН
  Александра Колева ЕГН
  Поля Василева Велинова ЕГН
  Румяна Иванова Сергиева-Димитрова ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЙ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2058-НС/

Календар

Решения